i Gran enciclopèdia catalana | enciclopèdia.cat

Gran enciclopèdia catalana

 

Actualitzat d'acord amb la nova normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans  (amb el suport del Departament de Cultura)

Presentació

La Gran enciclopèdia catalana (GEC) és un diccionari enciclopèdic universal que té com a precedent immediat l’obra homònima en paper, destacada obra de referència de la situació cultural, social i econòmica dels Països Catalans. L’any 1996 la GEC es digitalitzà i esdevingué consultable per internet. A partir de l’any 2013 aquesta obra ha experimentat nous canvis que l'adapten als temps actuals: un nou disseny, un nou cercador, més potent, molts més articles i imatges, i moltes altres funcions, com ara la cerca a través de dos arbres del coneixement. La Gran enciclopèdia catalana digital conté tots els articles de la Gran enciclopèdia catalana (2a edició), excepte els de lèxic comú, que recull el Gran Diccionari de la llengua catalana. També conté molts altres articles nous i d’altres corpus de l’editorial (com la Gran geografia comarcal de Catalunya).

Actualment la GEC digital té més de 320.000 articles (aproximadament el doble que la Gran enciclopèdia catalana en paper) i més de 100.000 il·lustracions (fotografies, mapes, dibuixos, etc.), a més d’alguns àudios i vídeos.

L’Arbre del coneixement és un complement de la GEC: mitjançant un sistema polijeràrquic de relacions, una bona part dels termes de l'obra estan relacionats els uns amb els altres. Podeu consultar l'Arbre del coneixement en aquesta adreça: www.enciclopedia.cat/obra/Enciclopedia/Arbre-del-coneixement.

Els aspectes formals

La Gran enciclopèdia catalana (GEC) és un diccionari enciclopèdic. A fi de localitzar les entrades desitjades, la GEC disposa, com totes les obres del portal, d’un cercador (en podeu consultar el funcionament en aquest enllaç), d’un arbre del coneixement i d’hiperenllaços, ja sigui al mateix corpus de la GEC, a altres obres del fons editorial d’Enciclopèdia Catalana o bé a recursos externs de tercers.

Estructura dels articles

Les pàgines relatives als articles estan estructurades, bàsicament, en dues grans columnes (a part de la capçalera): la columna central, que conté l’article, i la columna lateral, que conté elements complementaris.

Article. L’article està dividit en dues grans àrees: la de la definició de i la del desenvolupament enciclopèdic. L’àrea de definició conté els elements clau d’identificació del terme, del personatge o del topònim: àrea temàtica, categoria gramatical, lloc/data de naixement/mort, definició, fotografia, etc. L’àrea de desenvolupament enciclopèdic conté, com el seu nom indica, desenvolupaments enciclopèdics sobre la veu. El text sovint va acompanyat de fotografies i taules i, també, de vídeos i àudios.

Informació complementària. La columna lateral de la dreta pot contenir: sumari de l’article, mapa, enllaços a articles d'ampliació d’altres obres del fons documental de l’editorial, enllaços externs i els arbres del Coneixement i de Toponímia.

Llibre d’estil

La GEC segueix, i està adaptant, els criteris del Llibre d’estil del Grup Enciclopèdia Catalana redactat el 2009 (podeu consultar-lo al final d'aquesta pàgina).

Pel que fa a les traduccions i a les adaptacions, hi ha algunes especificitats de l’obra a tenir en compte.

En l’onomàstica es mantenen, generalment, les formes originals dels noms propis, àdhuc quan són més conegudes per mitjà d’un idioma altre que l’original. En el cas dels idiomes escrits en alfabet llatí, la forma és inclosa en l’ortografia original, i en el cas dels idiomes d’alfabet no llatí, la forma original ha estat transliterada.

Tanmateix, en alguns casos, la forma original ha estat substituïda per la forma catalana o ha estat adaptada per transcripció a la fonètica catalana. Els principals d’aquests casos són:

  1. Els noms dels estats i dels països de tot el món. La majoria d’aquests noms ja tenen una tradició, secular alguns, en el nostre idioma. D’altres, de formació recent, no gaudeixen d’aquesta tradició, i llur adaptació, com s’esdevé en els altres idiomes romànics, és sovint superficial o àdhuc inexistent (MalawiSierra LeoneCosta d’IvoriTxad).
  2. La gran toponímia universal, és a dir, aquella que forma part dels coneixements geogràfics adquirits en un grau mitjà d’ensenyament. D’una banda, n’existeix forma catalana tradicional (LondresMilàRinAlgermar RojaVolga); de l’altra, hi ha una tradició més recent i insegura, que hem tractat de fixar (ApalatxesAltaiCarib).
  3. Les denominacions d’organismes internacionals, és a dir, aquelles que s’expressen normalment en diversos idiomes; les denominacions d’entitats nacionals (acadèmics, organismes, etc.) en idiomes no llatins ni germànics, llevat que la denominació en l’idioma original sigui la usualment coneguda. En tots dos casos ha estat entrada, únicament o bé preferentment, la denominació traduïda al català (Organització de les Nacions UnidesFons Monetari InternacionalAcadèmia de les Ciències de l’URSS).
  4. Els noms de persona medievals amb una forma catalana tradicional d’ús molt general entren per aquesta forma (Tomàs d’AquinoPere LlombardAlbert Magne). Els noms dels papes, reis, prínceps i membres de cases sobiranes són entrats en català (Joan XXIIIEnric VIIIAleix I). 
  5. Els noms de persona i de lloc de l’antiguitat clàssica grega i llatina entren per llur forma catalana, fixada per via tradicional o per via literària (AristòrilCèsarMilet). Igualment els noms de personatges de la literatura universal (Otel·loDon QuixotSigfrid).
  6. Els noms de personalitats històriques i actuals importants de citació freqüent als textos de cultura mitjana entren per llur forma transliterada (Čekhov), a la vegada que l’article recull la forma transcrita (Txékhov) com a “altre encapçalament”.
  7. Els títols de les obres literàries i els títols o les denominacions tradicionals de les obres artístiques entren per llur traducció catalana més coneguda (o més aproximada si el títol no té traducció en català). Aquests títols traduïts van acompanyats del títol original entre claudàtors. Dins el text, altrament, són citats els títols originals (en els idiomes europeus i sovint en d’altres idiomes) acompanyats, entre parèntesis, de la traducció catalana, quan aquesta traducció no és evident. Els títols de films són donats en la llengua original quan aquesta és romànica o germànica.

En l’onomàstica referent a noms de lloc o de persona de cultures que no empren l’alfabet llatí hem adoptat el criteri de transliterar, és a dir, de donar equivalents gràfics de l’alfabet original, a fi de permetre de restituir-ne la grafia, en lloc de transcriure, és a dir, de donar en el nostre alfabet l’equivalent fonètic de l’original. La transliteració té, a parer nostre, uns certs avantatges: tendeix a unes formes universals, no desfigura les grafies originals, és més coherent en el seu conjunt, ja que dóna un tractament paral·lel a les formes estrangeres transliterades respecte a les formes estrangeres d’alfabet llatí, permet més fàcilment de trobar els noms transliterats. Tanmateix, com ja els noms de persona que tenen una tradició en transcripció catalana (TxékhovKhruixtxovTxaikovski, etc.) hem dit, aquesta figurarà com a “altre encapçalament”. D’altra banda, en els noms de persona dels països que adquireixen la independència més tardanament, adoptem la forma que ells mateixos es donen en escriure en llengües d’alfabet llatí.

El lector trobarà les equivalències dels signes emprats en les transliteracions (i quins sons representen més freqüentment) a les taules dels diversos alfabets (àrabarmeniciríl·licdevanagarigeorgiàgrechebreu).

En les transliteracions de noms en alfabet àrab cal notar que no han estat tinguts en compte diversos signes ortogràfics de l’àrab clàssic, ni les vocals de cas. Les vocals llargues han estat indicades: ā, ī, ū. L’alif maqşūrā és representat à i la tā marbūta només és indicada (t) en estat constructe. La toponímia dels països àrabs de l’àrea cultural francòfona (Marroc, Tunísia, Algèria i Mauritània) ha estat donada segons la seva transcripció fonètica francesa, que és la més usual i coneguda.

Els topònims dels països de llengua indoeuropea, que s’escriuen, però, en un alfabet àrab modificat (Iran, Afganistán i Pakistan), han estat donats en una transcripció fonètica de base anglesa, usual en aquests mateixos països.

Els noms russos han estat transliterats segons les Normes (1958) de l’Institut de Ciències Lingüístiques de l’URSS. No ha estat mantinguda, però, la transliteració de la kha (xciríl·lica en ch, a causa de les dificultats que això reportaria al lector català, sinó que hom ha adoptat el dígraf kh (així, hom no translitera Čechov, sinó Čekhov). Els noms en altres llengües escrites en ciríl·lic han estat transliterats normalment segons el sistema de l’ISO, llevat igualment dels cas de la kha, transliterada no per h sinó per kh.

Els noms pertanyents al món cultural indi apareixen transliterats d’acord amb el sistema de transliteració de l’alfabet devanagari. Els noms geogràfics actuals i alguns noms de personatges contemporanis són donats en la transcripció, de base anglesa, usual en les mateixes publicacions índies modernes. Semblantment s’ha fet amb els noms pertanyents a països les llengües dels quals són escrites en alfabets derivats del devanagari (Bangladesh, Birmània, Laos, Nepal, Sri Lanka i Tailàndia).

Els noms grecs són transcrits o catalanitzats, normalment, segons els criteris establerts per Carles Riba en la col·lecció d’escriptors grecs de la Fundació Bernat Metge.

En les transliteracions de noms en alfabet hebreu no han estat tinguts en compte diversos signes ortogràfics. El dagéš fort és transcrit duplicant la consonant; si és làmed és transcrit per ela geminada (l·l). El šěwà mòbil és indicat ě. L’article ha estat unit a la paraula mitjançant un guió (ex: Yěhudà ha-Leví). Han estat marcades les síl·labes tòniques segons les regles d’accentuació catalanes (ex: Mišnà, Mošé, Talmud). En els noms vius hom ha transliterat w per v (David, Leví) i el grup Yi inicial per I (Iṣḥaq). Alguns topònims importants d’Israel han estat donats en una transcripció de base anglesa, quan aquesta forma semblava més usual o coneguda.

La transcripció dels mots xinesos adoptada és la pinyin, oficial a la República Popular de la Xina. Quan aquesta transcripció difereix de la Wade modificada --la més corrent durant molts anys a les publicacions científiques occidentals—en una entrada important, és entrada també la transcripció en aquest segon sistema com un “altre encapçalament”. En els noms geogràfics són entrades també algunes transcripcions menys regulars però usuals. Per a la toponímia de Taiwan, hom ha conservat el sistema Wade-Gilles. Per als noms japonesos i coreans, han estat seguits els sistemes de transcripció de Hepburn i de McCune-Reischauer respectivament, ambdós consagrats internacionalment.

Àrees temàtiques

Tots els articles estan etiquetats amb una o més categories temàtiques, i en els articles lexicals també consten la corresponent categoria gramatical. Tant la categoria temàtica com la gramatical són visibles en forma abreujada, si bé al passar el cursor per sobre ens mostra el nom complet.

L’arbre de les matèries que conformen els articles de la GEC són:

agricultura

agricultura

conreus extensius

fitopatologia

fitotècnia

indústries forestals

fructicultura

horticultura

oleïcultura, indústries oleícoles

silvicultura

viticultura, indústries vinícoles

alimentació, indústries alimentàries

alimentació, indústries alimentàries

indústries de la destil·lació, begudes destil·lades

dietètica

enologia

gastronomia

pastisseria

antropologia

antropologia

antropologia cultural

antropologia física

antropologia social

etnografia

etnologia

folklore

art

arquitectura

art

arts decoratives

ceràmica

decoració

dibuix

disseny

escultura

filatèlia

gravat

iconografia

indumentària

joieria

orfebreria

pintura

urbanisme

astronomia

astronomia

astrofísica

cosmologia

astronàutica

meteorologia

ciències auxiliars de la història

arxivística

bibliografia

biblioteconomia

codicologia

crítica textual

cronologia

diplomàtica

documentació

epigrafia

escriptura

heràldica

museologia

numismàtica

paleografia

papirologia

sigil·lografia

biologia

biogeografia

biologia

biologia molecular

bioquímica

biotecnologia

citologia

ecologia

electrobiologia

embriologia

evolució, evolucionisme

fisiologia

fisiologia animal

fisiologia vegetal

genètica

histologia

microbiologia

botànica

anatomia vegetal

botànica

geobotànica

paleobotànica

cinematografia

cinematografia

fotografia

construcció

calefacció

carreteres

construcció

jardineria

obres públiques

dret

criminologia

dret

dret administratiu

dret aeronàutic

dret aragonès

dret balear

dret canònic

dret català

dret civil

dret civil català

dret comparat

dret constitucional

dret fiscal

dret internacional

dret marítim

dret mercantil

dret militar

dret penal

dret polític

dret processal

dret processal civil

dret processal penal

dret romà

dret del treball

dret valencià

història del dret

història del dret canònic

història del dret català

història del dret marítim

penologia

economia

assegurances

comerç i mercat

comerç internacional

comptabilitat

economia

econometria

finances

organització d’empreses

treball social

electrònica

electricitat

electroacústica

electrodomèstics

electrònica

electrotècnia

luminotècnia

radar

radiotècnia

telecomunicacions

televisió

enginyeria

enginyeria

enginyeria civil

enginyeria hidràulica

enginyeria sanitària

ensenyament

ensenyament

escoltisme

institucions de cultura

pedagogia

ensenyament universitari

esoterisme

astrologia

esoterisme

espiritisme

ocultisme

espai

aerodinàmica

aeronàutica

espai

esports

cinegètica

espeleologia

esports

excursionisme

gimnàstica

jocs d’entreteniment

muntanyisme

tauromàquia

farmàcia, indústria farmacèutica

cosmètica

farmàcia, indústria farmacèutica

perfumeria

filosofia

cosmogonia

epistemologia

estètica

ètica

filosofia

lògica

metodologia

física

acústica

anàlisi tensorial

anàlisi vectorial

física

física atòmica

física nuclear

hidràulica

hidrodinàmica

magnetisme

mecànica estadística

mecànica quàntica

mecànica relativista

metrologia

nucleònica

òptica

partícules elementals

termodinàmica

termotècnia

geografia

cartografia

climatologia

geofísica

geografia

geografia administrativa

geografia agrària

geografia física

geografia humana

geografia política

geografia urbana

hidrografia

oceanografia

exploració submarina

topografia

turisme, viatges

geologia

cristal·lografia

estratigrafia

geodèsia

geologia

geomorfologia

geoquímica

glaciologia

hidrologia

mineralogia

paleontologia

pedologia

petrografia

arts gràfiques

arts gràfiques

litografia

tipografia

història

arqueologia

francmaçoneria

genealogia

història

història de la ciència

història de la medicina

història militar

història de la tècnica

historiografia

prehistòria

indústria

adoberia

indústries del calçat

confecció

indústria

mineria

organització industrial

papereria

refrigeració

indústria surera

indústria vidriera

lingüística

comunicació

filologia

fonètica, fonologia

fonètica històrica

gramàtica

lingüística

onomàstica

ortografia

literatura

estilística

literatura

mètrica

periodisme

poètica

retòrica

marina, marítim

construcció naval

marina, marítim

marina de guerra

nàutica

matemàtiques

àlgebra

anàlisi matemàtica

aritmètica

estadística

geometria

matemàtiques

topologia

mecànica

automòbil, automobilisme

mecànica

motors

rellotgeria

medicina

anatomia

cirurgia

diagnosi

electroradiologia

higiene

immunologia

medicina

obstetrícia

odontologia

oftalmologia

patologia

pediatria

psiquiatria

puericultura

terapèutica

toxicologia

traumatologia

ciències militars

armament

balística

explosius

logística

ciències militars

organització militar

tàctica

música

ballet

dansa

música

oficis manuals

ebenisteria

ferreteria

fusteria

llar, assumptes domèstics

manutenció, emmagatzematge

mobiliari

oficis manuals

màquines i instruments d’oficina

pelleteria

ciències polítiques

ciències polítiques

psicologia

psicologia

química

alquímia

colorants

electroquímica

enginyeria química

petrologia

indústria de pintura i vernissos

pirotècnia

plàstics

química

química analítica

química física

química industrial

química inorgànica

química orgànica

religió

anglicanisme

Bíblia

budisme

catolicisme

cristianisme

esglésies orientals

hinduisme

història eclesiàstica

història de les religions

islamisme

judaisme

litúrgia

mitologia

protestantisme

religió

religions orientals

religions primitives

teologia

sociologia

demografia

publicitat

relacions del treball

sociologia

teatre

espectacles

teatre

tecnologia

automàtica, automació

informàtica

metal·lúrgia

tecnologia

indústria tèxtil

filatura

sericultura

indústria tèxtil

toponímia

toponímia d’Andorra

toponímia de l’Alguer

toponímia de les Illes Balears

toponímia de Catalunya

toponímia de Catalunya del Nord

toponímia d’Espanya

toponímia de la Franja de Ponent

toponímia universal

toponímia del País Valencià

transports

correus

embalatge, envasat

ferrocarrils

trànsit

transports

zoologia

anatomia animal

entomologia

etologia

ictiologia

ornitologia

zoogeografia

zoologia

zootècnia

apicultura

avicultura

colombofília

pesca

ramaderia

veterinària

zootècnia

Relació de col·laboradors i equip editorial

Col·laboradors (i signatures abreujades)

Abadal i de Vinyals, Ramon (RAV)

Abella, Delfí (DAb)

Abelló i Vila, Lluís (LlAbV)

Abrams, Sam (SAb)

Adán i González, Francesc (FAG)

Adell i Gisbert, Joan-Albert (JAAG)

Agell i Pasola, Oriol (OAG)

Aguado i Lozano, Cèsar (CeAg)

Aguilà, Jordi (JAg)

Aguilar, Domènech (DAF)

Aguilera i Cerni, Vicent (VAC)

Aguilera, Christian (ChAg)

Agulló i Batlle, Joaquim (JAgB)

Agustí i Ballester, Jordi (JAgBa)

Agustí i Fabré, Enric (EAF)

Alaix i Gimbert, Tània (TAGi)

Alarcia, Miquel-Àngel (MAA)

Alavedra i Moner, Macià (MAlM)

Alba i Luque, Purificació (PAL)

Albaigés i Riera, Joan (JoAlR)

Albajes, Ramon (RaAl)

Albareda i Salvadó, Joaquim (JoAS)

Albentosa Sánchez, Lluís Miquel (LMA)

Alberch i Fugueras, Ramon (RAl)

Alberich i González, Joan (JoAG)

Albero Francés, Maria Teresa (TAFr)

Albet, Abel (AAlb)

Albet, David (DAl)

Alcobé, Josep (JoAl)

Alcolea, Santiago (SAl)

Aldea, Martí (MAld)

Alemany i Cahner, Pere (PAC)

Alemany i Vich, Lluís (LAV)

Alibés i Riera, Arcadi (AAlR)

Alier i Aixalà, Carles (CAA)

Alier i Aixalà, Roger (RoA)

Alloza i Gabaldà, Enric (EAG)

Almuzara i Roca, Rosa (RAR)

Alonso Montero, Xesús (XAM)

Alòs-Moner i Vila, Adela (AAMV)

Alquézar, Ramon (RaA)

Alsina i Bofill, Josep (JABo)

Alsina i Català, Claudi (CAC)

Alsina i Clota, Josep (JAlC)

Alsina, Llorenç (LloA)

Altisent, Agustí (AAl)

Àlvarez i Sàbat, Oriol (OAS)

Álvarez Rodríguez, Alfons (AlA)

Álvarez, Ariadna (AAlv)

Álvarez, Jesús (JeA)

Amat, Emili (EAP)

Ambrós i Artigas, Isidre (IAA)

Amengual i Batle, Josep (JoAB)

Amigó i Cusco, Sílvia (SAC)

Amorós i Capdevila, Francesc (FAC)

Amorós i Isern, Artur (AAI)

Amorós i Massanet, Antoni (AAM)

Àngela i Barnils, Enric (EAB)

Anglada, Àngel (AAn)

Anglès, David (DAn)

Anguela i Dotres, Antoni (AAD)

Anguera, Pere (PAn)

Jiménez, Anna (AJi)

Anson, Joaquim (JAn)

Anwar Kamawidjaja, Bernar (BAK)

Aparicio, José Vicente (JVAp)

Aparicio, Miquel-Àngel (MiAA)

Aponte, Antoni (AAp)

Aracil i Boned, Lluís Vicent (LlVA)

Aragó, Ignasi (IAr)

Aramon i Serra, Ramon (RAiS)

Aramon i Stein, Núria (NAS)

Arana Martija, José Anton (JAAM)

Arbona i Oliver, Miquel (MAO)

Arbonès, Jordi (JArb)

Arbós i Figueras, Montserrrat (MoAF)

Arcas i Hernández, Carles (CAH)

Ardèvol i Sastre, Remei (RArS)

Ardit, Manuel (MAL)

Ardolino, Francesco (FAr)

Arenas i Noguera, Carme (CAN)

Arenas i Sampera, Joaquim (JoAre)

Arenas i Sampera, Paulí (PAr)

Areny i Busquets, Maria (MaAB)

Argemí, Aureli (AuA)

Argemí, Mercè (MArg)

Arias Pujol, Eulàlia (EArP)

Armengol, Carme (CAr)

Armengol, Jaume (JaA)

Armengou, Josep (JosAr)

Arnau i Sala, Alícia (AAS)

Arnau, Carme (CaAr)

Arnau, Joan (JoArn)

Arnau, Josep (JoAr)

Arribas, Antoni (AnAr)

Arribas, Óscar J. (OJA)

Arrufat i Arrufat, Ramon (RaAA)

Artal i Vidal, Francesc (FAV)

Artal i Vidal, Lluís (LlAV)

Artells, Eduard (EAr)

Artís i Benasch, Pere (PAB)

Artola, Josep (JArt)

Aubareda, Josep (JAu)

Aubet, Fely (FAu)

Aunós Gómez, Álvaro (AAG)

Aymerich, Baltasar (BAy)

Ayora, Carles (CAy)

Azpiazu i Artigas, Montserrat (MoA)

Babot i Nello, Carles (CBN)

Bacardí, Ricard (RBa)

Bach, Jaume (JaBa)

Badell i Suniol, Marià (MBS)

Badia i Batalla, Francesc (FBB)

Badia i Margarit, Antoni (AMB)

Badiou Santacreu, Maryse (MaBaS)

Badosa i Coll, Ferran (FBC)

Bagué, Enric (EBg)

Bàguena, Salvador (SBa)

Baguñà, Jaume (JBM)

Baguñà, Jordi (JBG)

Baila Pallarés, Miquel A. (MABP)

Baladia, Eduard (EBaR)

Balaguer i Perigüell, Emili (EBa)

Balaguer i Prunés, Anna Maria (AMBP)

Balaguer i Vintró, Isidre (IBV)

Balaguer, Andrea (AnBa)

Balasch, Jordi (JoBal)

Balasch, Manuel (MBa)

Balcells i Corominas, Antoni (ABC)

Balcells i Forellad, Anna (ABFo)

Balcells i González, Albert (ABal)

Balcells, Carme (CBa)

Baldellou, Vicent (VBa)

Baldrich, Albert (AlBa)

Ballarín i Monset, Josep Maria (JMBM)

Ballester i Gòdia, Santiago (SaBal)

Ballús i Pasqual, Carles (CBaP)

Baltà i Moner, Jaume (JaBM)

Banchs, Francesc (FBa)

Bañeres i Barril, Jordi (JBaB)

Baque i Molas, Berta (BBM)

Baqué, Dolors (DoB)

Baraut, Cebrià (CeBa)

Barba i Casanova, Rosa (RoBC)

Barba i Taló, Carles (CBT)

Barbé i Izuel, Ester (EBI)

Barberan i Bergós, Gemma (GBB)

Barbeta i Sánchez, Jordi (JBSa)

Barceló i Garcia, Miquel (MBG)

Barceló i Pons, Bartomeu (BBP)

Barceló, Alfons (ABar)

Bardés i Huguet, Josep Maria (JMBH)

Barenys, Antoni (ABa)

Barnadas i Andiñach, Josep Maria (JMBa)

Baronet i Díaz, Xavier (XBD)

Barral i Altet, Xavier (XBA)

Barral, Marcel (MaBa)

Barraquer Bordas, Lluís (LlBB)

Barrass, David (DBa)

Barrass, Tina (TiB)

Barrera i Costa, Heribert (HBC)

Barrera i Puigvi, Agustí (AgB)

Barrieras i Angàs, Mònica (MoB)

Barrillon i Paradell, Josep (JBaP)

Bartina i Gassiot, Sebastià (SBG)

Bas i Peired, Carles (CBP)

Bassa i Bernadó, Oriol (OBB)

Bassegoda i Nonell, Joan (JBN)

Bassols i Terrés, Albert (ABT)

Bastardas i Parera, Joan (JoBa)

Bastida, Xavier (XaBa)

Bataillon, Marcel (MaB)

Batlle i Nicolau, Nadal (NBN)

Batlle, Carme (CBG)

Batlle, Columba M. (CoB)

Batllori, Miquel (MiBa)

Bauçà, Miquel (MiB)

Baulies i Cortal, Jordi (JoBC)

Bayarri, Josep Maria (JoMB)

Bec, Pèire (PBe)

Bech i Borràs, Jaume (JBeB)

Bejarano, Virgilio (ViBe)

Belda i Nacher, Francesc Xavier (FXB)

Belenguer i Cebrià, Ernest (EBe)

Bellaing, Vefa de (VeB)

Bellavista i Ramon, Joan (JoBe)

Beltran Pallarés, Iban (IBP)

Benajam, Pilar (PiBe)

Benet i Batista-Alentorn, Josep Maria (JBB)

Benet i de Caparà, Josep Maria (JMBC)

Benet i Jornet, Josep Maria (JBJ)

Benet i Morell, Josep (JBe)

Benet, Edmon (EdB)

Benet, Francesc (FrB)

Benet, Sebastià (SeB)

Berbegal i Vidal, Francesc (FBV)

Berenguer i Maimó, Joan (JBeM)

Berenguer Sau, Jordi (JoBS)

Berenguer, Eduard (EdBe)

Berenguer, Esther (EsB)

Bergadà i Girona, Lleó (LlBer)

Bergadà, Domènech (DBF)

Bermejo i Encarnació, Josep (JoBer)

Bernabé i Faura, Josep (JBF)

Bernades, Vicenç (VBe)

Bernat Juanós, Carles (CBJ)

Bernaus i Vidal, Magdalena (MBV)

Berniell i Tropa, Josep-Antoni (JaBT)

Bertran Alberti, Eduard (EBeA)

Bertran i Duran, Joan-Baptista (JBBD)

Bertran, Aleix (ABe)

Beser, Sergi (SBe)

Besson i Blaya, Joan (JoBB)

Bestard i Camps, Joan (JBeC)

Bestard, Andreu (AnB)

Bethencourt, Iolanda (IBM)

Bibó, István (IsB)

Bigordà, Josep (JBi)

Bilbeny i Garcia, Norbert (NBG)

Birba, Llorenç (LloB)

Bisbe, Aureli (AuB)

Bisquert, Visitació (ViB)

Bladé i Desumvila, Artur (ABD)

Blanch i Gisbert, Francesc Xavier (XBG)

Blanch, Montserrat (MBl)

Blanché i Vergés, Cèsar (CBV)

Blanes, Camil·la (CBI)

Blanxart, Eduard (EBl)

Blasco, Josep (JBl)

Blasco, Ricard (RBl)

Blecua i Perdices, Albert (ABl)

Blecua Perdices, José Manuel (JMBl)

Boada, Eugènia (EuB)

Boadella i Vergés, Antoni (ABV)

Boatella i Riera, Josep (JBR)

Bofill i Polino, Eduard (EBP)

Bofill, Joan (JoBo)

Bofill, Mireia (MiBo)

Bohigas i Balaguer, Pere (PBB)

Bohigas i Guardiola, Oriol (OBo)

Boira i Maiques, Josep Vicent (JVBM)

Boix i Fuster, Emili (EBF)

Boix, David M. (DMB)

Boix, Esther (EBo)

Boleda i Cases, Ramon (RBC)

Bolòs i Capdevila, Maria de (MBo)

Bolòs i Capdevila, Oriol de (OBC)

Bonal i Falgas, Raimon (RBF)

Bonamusa, Francesc (FrBo)

Bonastre i Bertran, Francesc (FrBB)

Bonet i Baltà, Joan (JBoB)

Bonet i Ramon, Magda (MaBo)

Bonet i Solé, Esther (EBon)

Bonet i Xàmena, Antònia (ABX)

Bonet, Francesc (FBo)

Bonet, Laureà (LBo)

Bonfill i Plana, Anna (ABP)

Bonjoch, Josep (JBon)

Bordas, Maria Dolors (MDB)

Bordetas i Jiménez, Iban (IBJ)

Borja i Solé, Lluís de (LlBS)

Borja i Solé, Maria de (MaBS)

Boronat, Maria Mercé (MMB)

Borràs i Feliu, Antoni (ABF)

Borràs i Gaju, Antoni (ABG)

Borràs i Torre de Flot, Francesc (FBTF)

Borràs, Cristòfor (CrB)

Bosch i Cartes, Joan (JBoC)

Bosch i Martí, Xavier (XBM)

Bosch i Mir, Glòria (GBM)

Bosch i Pascual, Alfred (ABoP)

Bosch i Vilà, Jacint (JBV)

Bosser i Julve, Jordi (JBo)

Bossy, Artur (ABo)

Bota i Totxo, Miquel (MBT)

Botam i Casals, Joan (JBC)

Botella i Pahissa, Miquel (MBP)

Bou i Cabré, Emili (EBC)

Bou i Font, Lluís (LBF)

Bovet i Pla, Isabel (IBoP)

Bozal i Fes, Jordi (JBFe)

Bracons i Clapés, Josep (JBrC)

Bramon i Planas, Dolors (DBP)

Brancós i Coll, Inés (IBC)

Bravo i Pijoan, Joan (JBP)

Bretón Gründel, Ana (ABrG)

Bricall i Masip, Josep M. (JMBr)

Brines i Blasco, Joan (JBrB)

Briongos Martín, Mari Cruz (MCBM)

Broggi, Albert (ABr)

Brossa, Joan (JBro)

Bru de Sala, Xavier (XBS)

Bruguera i Talleda, Jordi (JBru)

Bruna i Reverter, Salvador (SBR)

Brunet i Llobet, Josep (JBLl)

Buenacasa, Carles (CBu)

Bueno i Torrens, David (DaBue)

Buisan i Espeleta, Lídia (LiB)

Burgués i Flamarich, Carme (CBF)

Burillo, Xavier (XBu)

Burset, Roser (RoB)

Busqué i Barceló, Jaume (JaBu)

Busquet i Duran, Jordi (JoBu)

Busquets i Bragulat, Juli (JBu)

Busquets i Grabulosa, Lluís (LlBG)

Busquets i Mascorda, Anna (ABM)

Busquets i Molas, Esteve (EBu)

Busquets i Sindreu, Pere (PBS)

Busquets, Albert (ABu)

Busquets, Baldomer (BBu)

Busquets, Sebastià (SBu)

Butiñà, Júlia (JuB)

Cabana i Pujol, Mariona (MCaP)

Cabana i Vancells, Francesc (FCa)

Cabanes, Jem (JCab)

Cabestany, Joan Ferran (JFC)

Cabó i Desclòs, Lluís (LlCD)

Cabré i Monné, Roca (RoCM)

Cabré i Montserrat, Francesc (FCM)

Cabré i Playà, Martí M. (MMCP)

Cabré i Segarra, Víctor (VCS)

Cabré, Oriol (OCa)

Cadena i Catalan, Josep Maria (JoMCa)

Cadevall i Soler, Magí (MaCS)

Cahner, Max (MxC)

Cauhé, Imma (ICa)

Caixach i Gamisans, Josep (JCaG)

Cals i Güell, Joan (JoCaG)

Calsamiglia, Josep M. (JMaC)

Calsina, Miquel (MCal)

Calvet, Felip (FeCa)

Calvet, Ferran (FeC)

Calvet, Jaume (JCal)

Camarasa i Castillo, Josep (JMC)

Caminal, Francesc (FrCa)

Caminal, Montserrat (MoC)

Camino i Domènech, Josep (JCD)

Campàs i Barrios, Josep M. (JMCB)

Campins, Antoni (ACam)

Camprubí i Capella, Jordi (JCC)

Camprubí, Francesc (FCam)

Camprubí, Pere (PCam)

Camps i Diez, Francesc (FCD)

Camps i Vallejo, Ferran (FCV)

Camps, Carles (CCam)

Camps, Guiu (GCa)

Canal, Ramon (RCa)

Canalda, Carles (CCa)

Canalejo i Alba, Maria Dolors (MDCA)

Canales, Esteve (EsC)

Canals i Cabiró, Jordi (JorCC)

Canals i Guilera, Ramon (RCG)

Canals i Miquel, Josep Maria (JMCaM)

Canela i Soler, Joan (JCaS)

Caner, Pere (PeC)

Cantallops, Lluís (LlCa)

Canudas i Busquets, Josep (JCBu)

Cañadell i Vidal, Josep M (JMCV)

Cañameras, Núria (NCa)

Capdevila, Vicenç-Maria (VMC)

Capella, Robert (RoC)

Capmany i Farnés, Maria Aurèlia (MACap)

Capó i Puig, Enric (ECaP)

Capó, Josep (JCap)

Cápová, Vera (VCa)

Carafí i Morera, Enric (ECM)

Caralt, Ferran (FC)

Carandell i Robuste, Josep (JMCaR)

Carbó, Amadeu (AmCa)

Carbonell i Buades, Marià (MCB)

Carbonell i Curell, Anna (ACar)

Carbonell i de Ballester, (JCB)

Carbonell i Esteller, Eduard (ECE)

Carbonell i Sebarroja, Jordi (JCS)

Carceller i Blay, Carles (CCB)

Cardenal i Izquierdo, Anna Sofia (AsCI)

Cardín, Albert (AlCa)

Cardó, Josefina (JoCar)

Cardona i Hernández, Maria Teresa (MTC)

Cardona i Hernández, Mercè (MCH)

Cardona, Gabriel (GbC)

Cardona, Osvald (OsCa)

Cardoner i Planas, Antoni (ACP)

Caria, Rafael (RaC)

Carles Comín, Alfons (ACC)

Carmona i Sánchez, Josep (JCSa)

Carnicer, Ramon (RaCa)

Caro Baroja, Julio (JCBa)

Carod i Rovira, Josep-Lluís (JLlC)

Carrasco i Formiguera, Rossend (RCF)

Carrasco, Xavier (XCa)

Carrera i Escudé, Judit (JCE)

Carrera Vilardell, Joan (JCVi)

Carreras i Planells, Jordi (JorCa)

Carreras i Planells, Ramon (RCP)

Carreras i Puigdengolas, Josep Maria (JMCP)

Carreras i Verdaguer, Carles (CCV)

Carreres i Rius, Carles M. (CMCR)

Carrillo Zaiter, Katja (KCZ)

Carrillo, Marc (MC)

Casademont, Josep M. (JMCa)

Casals i Cortès, Núria (NCC)

Casals i Martínez, Àngel (ACM)

Casals, Muriel (MuC)

Casal-Valls, Laura (LCV)

Casamada i Ribera, Pilar (PiCaR)

Casán Cava, Santiago (SCC)

Casanelles i Rahola, Eusebi (ECR)

Casanova i Martorell, Josep (JoCM)

Casanova i Serra, Damià (DCS)

Casanovas i la Rosa, Oriol (OCLR)

Casanovas, Jordi (JoCas)

Casares i Potau, Francesc (FCP)

Casares i Potau, Ramon (RCPo)

Casas i Sicart, Creu (CCS)

Casas i Tuset, Josep Maria (JMCaT)

Casas Porredon, Montserrat (MCPo)

Casas, Damià (DaC)

Casasayas i Fornells, Teresa (TCF)

Casassas i Simó, Enric (ECa)

Casassas i Simó, Lluís (LlCS)

Casassas i Simó, Oriol (OrC)

Casasús i Guri, Josep M. (JMCG)

Casellas i Puigdevall, Toni (TCP)

Casellas i Matas, Josep (JosCa)

Casinos i Pardos, Adrià (AdCP)

Cassà i Vallès, Jordi (JCVa)

Cassan Tachlitzky, Adolf (ACT)

Castañer i Gargallo, Joan (JCG)

Castaño i Colomer, Josep (JCaC)

Castel i Tremosa, Antoni (ACaT)

Castellanos i Llorens, Carles (CCLl)

Castellanos i Llorens, Rafael (RCLl)

Castellanos i Vila, Joan (JCaV)

Castellanos i Vila, Jordi (JCV)

Castellanos i Vila, Josep (JCaV)

Castellanos, Joana (JCM)

Castellet, Josep M. (JoMC)

Castelló i Traver, Josep-Emili (JEC)

Castells i Casas, Joan (JoCC)

Castells, Andreu (ACas)

Castells, Enric (EnCa)

Castells, Francesc (FrC)

Castelltort i Riba, Antoni (AnCR)

Castex-Ey, Joan-Francesc (JFCE)

Casulleras i Regàs, Joan (JCR)

Catà i Tur, Josep (JoCaTu)

Català i Gorgues, Miquel-Àngel (MACG)

Català i Roca, Pere (PCR)

Catalán i Aguilà, Jordi (JoCaA)

Causarás Castelló, José Luis (JLCC)

Caussa i Calvet, Martí (MCC)

Cavaller Garcia, Ramon (RCav)

Cayrol, Antoni (ACa)

Cebolla i Rosell, Vicent (VCR)

Cebrian i Sarret, Carme (CCe)

Cerdà i Massó, Ramon (RCM)

Cerdà i Vila, Manuel (MCe)

Cerdó i Fernández, Lluís (LlCeF)

Cervera, Manel (MaCe)

Cerveró i Gomis, Lluís (LlCe)

Chatain, Jordi (JCh)

Chaume, Frederic (FrCh)

Cirera i Fortuny, Josep M. (JMCi)

Cirera, Jaume (JCi)

Cirici i Pellicer, Alexandre (ACi)

Cirici, David (DCi)

Ciruelo, Josep-Ignasi (JIC)

Ciuraneta, Ramon (RCiu)

Civil, Raimon (RCi)

Claramunt i Rodríguez, Salvador (SCR)

Claramunt, Teresa (TCl)

Clavera, Joan (JCla)

Climent i Corberà, Eliseu (ECC)

Climent, Agustí (ACl)

Climent, Josep (JoCl)

Clopas i Batlle, Isidre (ICB)

Closas i Torrente, Lluís (LlCT)

Clot i Isern, Miquel (MCI)

Clotet i Ballús, Ramon (RCB)

Clotet i Maymó, Ramon (RClM)

Clua, Francesc (FCl)

Codejón, Àngel (ACo)

Codina, Bernat (BCo)

Codina, Jaume (JaCo)

Coll, Núria (NCJ)

Collazos, Óscar (OsC)

Collell i Costa, Albert (ACoC)

Collell, Josep M. (JMCol)

Collins, George R. (GRCo)

Coloines i Puig, Joan (JCP)

Colom i Boterberge, Teresa (TCdB)

Colom i Colom, Àngel (AnCC)

Colom, Guillem (GCo)

Colom, Maria Josepa (MJC)

Coloma, Rafael (RCo)

Colomé i Pujol, Delfí (DCP)

Colomer i del Romero, Àngel (ACR)

Colomer i Graner, Àngel (AnC)

Colomer i Pous, Jaume (JCoP)

Colomer, Eusebi (EuCo)

Colomer, Ignasi M. (ICo)

Colomines i Companys, Agustí (AgCol)

Colon i Domènech, Germà (GeC)

Comadira, Narcís (NCo)

Comas i Angelet, Jordi (JCoA)

Comas i Duran, Pere (PCD)

Comas, Antoni (AnCo)

Comelles, Montserrat (MCom)

Comín, Pilar (PCo)

Company i Prats, Enric (ECP)

Companys, Ramon (RCoP)

Compte, Efrem-Ernest (EEC)

Conde i Delgado de Molina, Rafael (RCDM)

Conde, Àngel (ACon)

Constantial, Miquel (MiCo)

Cònsul i Giribert, Isidor (ICG)

Copceag, Demetriu (DeCo)

Corderas de Borja, Jacint (JCBo)

Cornella i Solans, Alfons (ACS)

Cornet i Calveras, Albert (ACCa)

Corniola, Guy (GCor)

Corominas i Beret, Frederic (FCoB)

Corominas i Bertran, Lluís (LCB)

Corominas i Busqueta, Josep (JCoB)

Corominas i Dulcet, Jordi (JCoD)

Corominas, Maurici (MaCo)

Coronas i Ribera, Joan M. (JMCRi)

Corraine, Diego (DCo)

Corral i Alexandri, Carles (CCoA)

Correa, Federico (FCo)

Corredor-Matheos, Josep (JCoM)

Correig i Blanchar, Anton (ACB)

Correig i Blanchar, Teresa (TMC)

Cortacans Calvera, Oriol (OCC)

Cortada, Eugeni (EuC)

Cortada, Jean-Paul (JPCo)

Cortès i Dejuan, Àngel (ACD)

Cortès, Fermí (FeCo)

Costa i Busquets, Maria (MaCB)

Costa i Fernández, Oriol (OCF)

Costa i Molinari, Josep M. (JMCM)

Costa i Roca, Jordi (JCoR)

Costa, Maria Mercè (MCo)

Costante Fortino, Italo (ICFor)

Cot i Belmonte, Salvador (SCB)

Cotrina i Puig, Ramon (RaCo)

Cousté, Alberto (AlC)

Creu, Gabriel de la (GdlC)

Creus, Ricard (RCr)

Crexell i Playà, Joan (JoCP)

Cruïlles de Peratallada Vidal, Javier de (JCPV)

Crusafont i Pairó, Miquel (MCrP)

Crusafont i Sabater, Miquel (MiCr)

Crusells Valeta, Magí (MCrV)

Cuartero i Iborra, Francesc J. (FJC)

Cubeles i Bonet, Albert (AlCB)

Cuchí, Francesc (FCB)

Cuchillo i Foix, Montserrat (MCF)

Cucó, Alfons (ACu)

Cucurella i Cumellas, Lluís (LlCC)

Cucurull, Fèlix (FCu)

Cucurull, Jordi (JCu)

Cuella, Ovidio (OCu)

Cuéllar, Lluís (LlCu)

Cuello i Subirana, Josep (JoCS)

Cufí i Sobregrau, Julià (JuC)

Cugota i Mateu, Lluís (LlCM)

Cuito, Ferran (FeCu)

Culla i Clarà, Joan B. (JBCC)

Cullell, Josep M. (JMCu)

Cusiné, Francesc S. (FrSC)

Cuspinera i Font, Lluís (LlCF)

Custòdio i Sitó, Josep M. (JMCS)

Cuyàs, Josep M. (JoCu)

Cwiertniak, Estanislau (ECw)

Dalmases, Càndid de (CDa)

Dalmases, Núria de (NDa)

Dalmau, Josep (JDa)

Dalmau i Argemí, Delfí (DDA)

Dalmau i Ribalta, Bernabé (BeD)

Darder, Pere (PDa)

Daussà i Olvella, Pere (PDO)

Dávila, Ana María (AnMD)

De Juan i Capdevila, Anna (AJC)

Del Hoyo i Calduch, Josep (JoHC)

Desumbila i Enric, Josep (JDE)

Dexeus i Trias de Bes, Santiago (DDTB)

Díaz i Carbonell, Romuald (RDC)

Díaz-Plaja, Guillem (GDP)

Díez i Bosch, Marta (MiDie)

Diez i Bosch, Míriam (MDiB)

Dobszay, Lászlo (LDo)

Dolç, Miquel (MDo)

Dols i Rusiñol, Joaquim (JoD)

Dolz i Ripollès, Josep (JDoR)

Domènech i Casal, Jordi (JDC)

Domènech i Fargas, Josep (JMDF)

Domènech i Gil, Joaquim M. (JMDG)

Domènech, Edelmira (EDo)

Domenge i Mesquida, Joan (JDM)

Domingo i Clota, Miquel (MDC)

Domingo i Miralles, Francesc Xavier (XDo)

Domingo, Francesc (FDB)

Domingo, Pere (PeD)

Drobnic, Ludovik (LDr)

Druguet i Tantinyà, Elena (ElDru)

Duch, Lluís (LlD)

Dufourcq, Charles Emmanuel (ChED)

Duocastella, Rogel·li (RDuo)

Duran i Escriba, Xavier (XDE)

Duran i SanPere, Agustí (ADS)

Duran, Sebastià (SDu)

Durfort i Coll, Mercè (MDuC)

Eek i Vancells, Lluís (LlEV)

Elcacho i Clemente, Joaquim (JElC)

Elias i Cruz, Joan-Ignasi (JIE)

Elvira i Silleras, Maria (MEiS)

Epalza, Mikel de (MkE)

Equip de Redacció de La 2 (R)

Escartín i Sánchez, Eduard (EES)

Esclasans i Jové, Roser (REJ)

Escoda, Josep (JEV)

Escolà, Oleguer (OEs)

Escribà i Llagostera, Francesc (FrE)

Escudé i Pladellorens, Raimon (REP)

Esculies i Serrat, Joan (JEsS)

Español i Bertran, Francesc (FrEB)

Español, Montserrat (MEs)

Espí i Valdés, Adrià (AEs)

Espinet, Francesc (FEB)

Espinós i Pla, Lluís (LlEP)

Esplugas i Capdet, Josep (JEsC)

Espot, Laura (LaEs)

Espriu i Climent, Domènec (DEsC)

Esquerra i Pizà, Pere (PEs)

Estalella i Boadella, Helena (HEB)

Estany i Farradelles, Joan (JEF)

Estapé, Fabià (FaE)

Estartús i Moncanut, Miquel (MEsM)

Estelrich, Caterina (CEA)

Estelrich, Pere (PeEs)

Esteva i Cruañes, Lluís (LlEC)

Esteva i Fabregat, Claudi (CEF)

Estevadeordal i Grau, Jordi (JEG)

Esteve i Avilés, Antoni (AEA)

Esteve i Blasi, Joan (JEB)

Esteve i Rios, Manuel (MER)

Estivill, Jordi (JEs)

Estornés Zubizarreta, Idoia (IEZ)

Estrada i Ullastres, Jordi (JoE)

Estrada, Gregori (GEs)

Estrada, Sara (SEs)

Estradé, Miquel (MiE)

Estrems, Enric (EnE)

Estruch, Glòria (GEG)

Etxezarreta, Mireia (MEt)

Fabrega i Grau, Àngel (AnF)

Fàbregas i Surroca, Xavier (XFa)

Fabregat i Muñoz, Víctor (ViF)

Fages i Mir, Pere-Ignasi (PIF)

Faluba, Anna (AFa)

Faluba, Kálmán (KFa)

Farran, Andreu (AnFar)

Farrè i Gual, Joan (JFG)

Farré i Martí, Josep Maria (JFM)

Farré i Olivé, Eduard (EFO)

Farré i Sanpera, Maria del Carme (MCFS)

Farré i Vidal, Xavier (XFV)

Farré-Escofet, Emili (EFE)

Farreras, Antoni (AnFa)

Farreras, Martí (MFa)

Farrés Martínez, Oriol (OFM)

Faura i Pujol, Josep (JFP)

Faura i Pujol, Neus (nNFP)

Faus i Estebe, Ramon (RFE)

Febrer, Maria Àngels (MAF)

Febrés, Helena (HFe)

Feixa i Lapedra, Lourdes (LFL)

Feliu i Cortès, Judit (JFeC)

Feliu i Mabres, Eduard (eEFM)

Feliu i Martínez, Laura (LFeM)

Feliu i Monfort, Gaspar (GaF)

Fernández, Manuel (MFe)

Fernández, Montse (MoFe)

Ferrández i Rubió, Jaume (JaFer)

Ferrà-Ponç, Damià (DFP)

Ferrater, Gabriel (GFe)

Ferreiro Gómez, Roberto (RFeG)

Ferrer i D'alba, Immaculada (IFA)

Ferrer i Fitó, Rafael (RaF)

Ferrer i Mallol, Maria Teresa (MTF)

Ferrer i Morro, Antoni-Lluc (ALlF)

Ferrer i Naranjo, Pau (PFN)

Ferrer i Pumareta, Jordi (JFrP)

Ferrer i Roca, Joaquim (JoF)

Ferrer i Sanxís, Miquel (MFeS)

Ferrer i Solà, Jesús (JFS)

Ferrer, Josep Maria (JMF)

Ferrer, Miquel (MFS)

Ferrés i Prats, Joan (JoFP)

Ferro i Bise, Joaquim (JFeB)

Ferro i Pomà, Victor (VFP)

Fibla, Pilar (PFi)

Figa i Faura, Lluís (LFF)

Figueras i Palà, Pau (PFP)

Fina, Lluís (LlFi)

Finestres i Martínez, Jordi (JFiM)

Fisas i Armengol, Vicenç (VFA)

Flaquer, Lluís (LlF)

Florensa i Parés, Joan (JFl)

Flores Muñoz, Lucía (lLFM)

Flos i Bassols, Rosa (RFB)

Flos i Bassols, Jordi (JoFB)

Fluvià i Escorsa, Armand (AFE)

Foguet i Boreu, Francesc (FFB)

Foix, Pere (PFx)

Folch i Guillèn, Ramon (RFG)

Folch i Mateu, Pere (PFo)

Font i Bayell, Josefina (JFo)

Font i Cierco, Josep (JFoC)

Font i Costa, A. (AFC)

Font i Fàbregas, Joan (JFF)

Font i Fatjó dels Xiprés, Josep (JFFX)

Font i Renom, Esteve (EFR)

Font i Rius, Josep M. (JMFR)

Font, Jordi (JoFo)

Font, Matilde (MFo)

Fontbona i de Vallescar, Francesc (FFV)

Fontboté, Josep M. (JpMF)

Fontquerni, Enriqueta (EnF)

Forcano, Manuel (MFor)

Formiguera i Ràfols, Josep (JMFor)

Formosa, Feliu (FFo)

Fornaggio, G. (GFo)

Forns i Varias, Josep (JFV)

Forssmann, Knut (KnF)

Fort i Bufill, Xavier (XFB)

Fort i Cogul, Eufemià (eEFC)

Fort i Manero, Abili (AFM)

Fort, Agustina (AgF)

Foz i Tena, Amadeu (AFT)

Fraguas Fraguas, Antonio (AFF)

Franc i Maestro, Raimond (RFM)

Freixa i Pedrals, Enric (EFP)

Freixa, Mireia (MFr)

Freixas i Camps, Pere (PFC)

Frigolé, Joan (JoFr)

Fuente, Carlos de la (CdlF)

Fuentes i Arderiu, Xavier (XFAr)

Fullà, Ferran (FFS)

Fuster i Rabés, Ramon (RFR)

Fuster, Joan (JFu)

Gabaroi, Manica-Liliana (MoGa)

Gabarró, Marcel (MaG)

Gabernet, Joan (JoGa)

Gabriel, Pere (PGa)

Gacia i Escapa, Francesc (FGE)

Gacia, Joaquim (JoGac)

Gadea i Buisan, Enric (EnG)

Galera i Monegal, Montserrat (MoG)

Galí i Herrera, Jordi (JGH)

Galindo i Galí, Esteve (EGG)

Gallego i Piña, Carles (CGP)

Gallego, Ignasi (IGa)

Gallina, Anna M. (AMG)

Gallissà, Teresa (TGR)

Galmés, Antoni (AnG)

Galofré i Illamola-Simal, Jordi (JGI)

Gambús i Xivillé, Josep (JGX)

Gambús, Assumpta (AGP)

Garcià Bodaño, Salvador (SGB)

García Borrón, Juan Carlos (JCGB)

Garcia Cárcel, Ricardo (RGC)

Garcia Fernández, Xosé Lois (XLGF)

Garcia i Ballester, Lluís (LlGB)

Garcia i Candau, Julià (JGC)

Garcia i Castell, J. (JGaC)

Garcia i Duran de Lara, Josep A. (JAGD)

Garcia i Fragua, Esther (EGar)

Garcia i Grau, Joan (jJGG)

Garcia i Lanceta, Lourdes (LGL)

Garcia i Moll, Modest (MGaM)

Garcia i Panadès, Teresa (TGP)

Garcia i Ramon, Maria Dolors (DGR)

Garcia i Rovira, Maria del Pilar (MPGR)

Garcia i Soler, Jordi (JGS)

García Martínez, Sebastià (SGM)

Garcia Segura, Caterina (CGS)

Garcia, Xavier (XaG)

Garcia-Sevilla, Ferran (FGSe)

Gardeñes i Martín, Ernest (EGM)

Garganta i Fàbrega, Josep (JMGar)

Garín i Ortiz de Taranco, (FMGOT)

Garnier Lacueva, Alberto (AGL)

Garola i Crespo, Àlvar (AlgGC)

Garolera, Narcís (NaG)

Garrabou, Ramon (RGa)

Garreta, Núria (NGa)

Garriga i Gusi, Josep (JGaG)

Garriga i Manich, Joan (JGM)

Garriga i Miralles, Antoni (AGM)

Garriga i Riera, Joaquim (JGaR)

Garriga i Trullols, Enric (EGT)

Garriga, Jaume (JaGa)

Garrote i Rico, Rafael (RGaR)

Gasch, Emili (EGa)

Gasch, Sebastià (SGa)

Gascó i Pelegrí, Vicent (VGP)

Gasol i Almendros, Josep (JoMG)

Gasòliba i Böhm, Carles A (CAGB)

Gasset i Argemi, Josep (JGas)

Gasull i Vilella, Pepa (PGV)

Gausa, Manuel (MaGau)

Gay i Díaz, Joan (JGD)

Gay i Montalvo, Eugeni (EuG)

Gay i Montalvo, Leopold (LeG)

Gayà, Miquel (MiG)

Genescà, Enric (EGe)

Genovart i Roselló, Càndid (CGR)

Gerpe, Manuel (MGe)

Gibert i Clols, Josep (JGCl)

Gibert, Francesc (FGi)

Gich i Viñas, Miquel (MGi)

Gigot, J. G. (JGGi)

Gil i Mascarell, M. (MGM)

Gil i Ribes, Josep (JGRi)

Gil, Francesc (FrGi)

Gil, Joaquim (JGil)

Gil i Farré, Núria (NGF)

Gilabert i Pinal, Pere Lluís (PGPi)

Gilabert, Pere Lluís (PLlG)

Gilbert i Martínez, Trini (TGM)

Gillamet i Lloveras, Jaume (JGLl)

Gil-Vernet i Huguet, Maria Àngels (MAGV)

Giménez i Artigues, F. (FGA)

Giménez i Molina, Isabel (IGM)

Gimeno i Fabregat, Tomàs (TGF)

Gimeno i Font, Edmon (EGF)

Gimeno, Paquita (PaGi)

Gimferrer, Pere (PeG)

Giné i Soca, Maria (MGS)

Giner i Beltran, Joan (JGB)

Giner, Salvador (SGi)

Giralt i Radigales, Jesús (JGiR)

Giralt, Emili (EGi)

Giralt, Eugeni (EuGi)

Giralt-Miracle, Daniel (DGM)

Girbau, Basili (BaGi)

Gironès, Manel (MaGi)

Gisbert i Janot, Antoni M (AMGJ)

Gisbert i Robert, Mònica (MGR)

Gispert i Gener, Carles (CGG)

Glick, Thomas F. (TFG)

Goday i Baylina, Elisa (EGB)

Gomà i Cardona, Ricard (RGoC)

Gomà i Ginestà, Ferran (FGG)

Gómez i Ortiz, Joan M. (JMGo)

Gómez Martínez, Alberto (AGoM)

Gómez Mcpherson, Helena (HGMcp)

Gómez, Carlos-Bolívar (CaBoG)

Gomis i Sanahuja, Joan (JoGo)

Gonfroy, Gascó (GaGo)

González i Cañete, Ferran (FGC)

González i Casanova, Josep Antoni (JAGC)

Gonzàlez i Meler, Miquel Àngel (MaGM)

González i Pastor, Joan (JGP)

González i Pérez, V. (VGoP)

González i Serret, Joan Antoni (JAGS)

González Martínez, Àlex (AGMa)

González Orozco, Ignacio (IgGon)

González Ruiz, José M. (JMGoR)

González Trejo, Horacio (HGT)

González, Antoni (AGon)

González, Carles (CGo)

González, Marta (MGo)

Gosálbez i Noguera, Joaquim (JGN)

Goula i Sardà, Elisabet (EGS)

Grabolosa, Ramon (RaGr)

Graells i Andreu, Guillem (GJG)

Graells, Eudald (EGr)

Grandas i Sagarra, Maria Teresa (MTG)

Granell i Trias, Francesc (FGr)

Gras, Josep M. (JMG)

Grasa i Hernández, Rafael (RGH)

Grases, Pere (PGr)

Grau i Aymà, Hermínia (HGA)

Grau i Colell, Josep (JGCo)

Grau i Garriga, Josep (JGGa)

Grau i Martí, Jan (JaGra)

Grau i Segó, Martí (MGrS)

Grau i Veciana, Josep M. (JMGV)

Grau, Roger (RGr)

Graupera i Graupera, Joaquim (JoGG)

Gregori i Camp, Eva (EGC)

Griera, Mercè (MeG)

Grifoll i Guasch, Josep (JGrG)

Griñó i Damians, Raimon (RaG)

Grup de Química (GrQ)

Gual i Camarena, Miquel (MGC)

Guansé, Domènec (DGu)

Guàrdia i Rúbies, Roser (RGuR)

Guardiola i Noguera, Carles Jordi (CJG)

Guasch, Jordi (JoGu)

Gubern, Ramon (RGu)

Gubern, Romà (RoG)

Gudiol, Josep (JGud)

Gudiol, Manuel (MGu)

Güell i Socias, Josep M. (JMGS)

Guerrero i Moreno, Ricard (RGM)

Guicard, Pierre (PGui)

Guilemany i Casadamon, Josep M. (JMGC)

Guilera i Rico, Gabriel (GGR)

Guillamet, Joan (JGui)

Guillem i Molins, Jordi (JoGM)

Guilleumas i Morell, Montserrat (MoGM)

Guinovart i Rubiella, Carles (CaG)

Guirado Aláiz, Manuel (MaGA)

Gulsoy, Joseph (JGul)

Gumí i Cardona, Jordi (JGu)

Gurri i Serra, Francesc (FGS)

Gutiérrez, Emília (EGu)

Hauck, Eric (EHa)

Herail, Gerard (GHe)

Hermosilla i Llisterri, Maria Josepa (MJH)

Herms i Berenguer, Atilà (AHB)

Hernández i Baqué, Santiago (SHB)

Hernández i Cardona, Àngel (AMH)

Hernández i Gasch, Jordi (JHG)

Hernández i Gutiérrez, Francesc (FHG)

Hernández i Hernández, Sònia (SHH)

Hernández i Móra, Joan (JHM)

Hernández i Oliva, Santiago (SHO)

Hernández i Roig, Enric (EHR)

Hernández, Francesc Xavier (FXH)

Hernández, Prócoro (PHe)

Hernández-Cros, J.Emili (JEHC)

Herranz i Luís, Jaume (JHL)

Herrero i Velasco, Leandre (LHV)

Herreros i Agüi, Sebastià (SHA)

Hervas, Bernat (BHe)

Holm-Nielsen, Anne-Marie (AMHN)

Homet, Marie-Claude (MClH)

Homs, Oriol (OHo)

Hoppmann, Alfred (AHM)

Horbac, Oleksa (OHor)

Horta i Calleja, Gerard (GHC)

Horta, Joaquim (JHo)

Hortal i Corbella, Núria (NHC)

Hortet i Tarroja, Ester (EHT)

Houle, René (RHo)

Huang, Paulina (PHu)

Huera, Carme (CHu)

Hurtado i Martí, Victor (VHM)

Ibáñez i Daltabuit, Isabel (IID)

Ibáñez Muñoz, Josep (JIbM)

Ibáñez, Maria Àngels (MAI)

Ibba, Joan (JoI)

Iglésies i Fort, Josep (JIg)

Iglésies, Xavier (XaI)

Illa i Casanova, Carles (CIC)

Inglès i Urpinell, Montserrat (MIU)

Irigaray Imaz, José-Ángel (JAII)

Isanta Isanta, Maria Carme (MCIs)

Isern i Fontanet, Jordi (JIF)

Isern, Jaume (JIs)

Isern, Joan Josep (JJI)

Ivars, Josep-Francesc (JFI)

Izard, Miquel (MiI)

Izquierdo i Llopis, Oriol (OILl)

Izquierdo i Salvador, Lluís (LlI)

Jacas Moral, Joan (JJM)

Jackson, Gabriel (GJa)

Jané i Samsó, J.M. (JMJS)

Jané, Jordi (JJan)

Janer, Eulàlia (EuJ)

Janeras i Vilaró, Sebastià (SJV)

Janiv, Volodymyr (VoJa)

Janué i Miret, Concepció (CoJ)

Jardí i Casany, Enric (EJa)

Javier i Ribera, Carles (CJR)

Jiménez i Araya, Tomàs (TJA)

Jiménez Moreno, Encarnació (EJM)

Jiménez Moreno, Lluís (LlJM)

Joan i Hernández, Pau (PJH)

Jòdar, Julià de (JJo)

Jofre i Bosch, Pere (PJB)

Jorba i Jorba, Manuel (MJJ)

Jordà i Olives, Mercè (MJO)

José i Pitarch, Antoni (AJP)

Jové i Hortoneda, Ferran (FJo)

Jové i Lamenca, Jordi (JJL)

Jovell i Turró, Lluís (LlJT)

Jover, Anna (AJo)

Juan i Nebot, Maria Antònia (MAJ)

Juan i Pascual, Xavier de (XJP)

Jufresa, Conxa (CJu)

Jufresa, Montserrat (MJu)

Julià i Capdevila, Maria (MLlJC)

Julià, Eudald (EJu)

Juliachs i Mata, Manuel (MJM)

Junqueres, Artur (AJu)

Junyent i Figueras, Maria Carme (MCJ)

Junyent, Eduard (EdJ)

Jurado i Ballesta, Miquel (MJB)

Karmazin-Kakovs'kyj, V. (VKK)

Kinder, Carles (CaK)

Kirchner, Antoni von (AvK)

Kordjuk, Bohdan (BoK)

Kovács, Lenke (LKo)

Krmpotic Fernández-Escalante, Milo Jordi (MKFE)

Kumamoto, Yo (YoK)

Kurz, Juan-Alberto (JAKM)

Lacuè, Joan (JLa)

Lafont, Robert (RoL)

Lagarda, Pèire (PLa)

Lagarda i Mata, Ferran (FeLM)

Lahosa i Puigferrer, Joan E. (JEL)

Lamas, Elisa (ELa)

Lamorisse, Robert (RoLa)

Lamuela, Xavier (XaLa)

Laporte i Salas, Josep (JLS)

Laporte, Joan Ramon (JRL)

Lasa, Joan Francesc de (JFrL)

Latorre, Margarida (MLa)

Lawrence, Esyllt T. (EsL)

Leiva Vojkovic, Enrique (ELV)

Lemosin Martal, Roger (RLM)

León i Royo, Jordi (JLR)

Leonart i Portolés, Maria (MLP)

Lesfargues, Bernat (BeL)

Liaño i Martínez, Emma (ELM)

Lisisic i Millà, Ignasi (IgLis)

Llabrés i Martorell, Pere (PeLlM)

Lladonosa i Pujol, Josep (JLlP)

Lladonosa, Manuel (MLla)

Llauradó, Isidre (ILl)

Llenas, Joaquim (JLle)

Llensa de Gelcen, Santiago (SLlG)

Lleonart i Llibre, Pere (PeLl)

Lleonart, Francesc (FrLl)

Lleonart, Jordi (JorLl)

Llimona i Pagès, Xavier (XLlP)

Llimona, Jordi (JLl)

Lliset i Borrell, Francesc (FLl)

Llobera i Sande, Miquel (MLlS)

Llobet, Salvador (SLlo)

Llobregat, Enric (ELlo)

Llompart, Josep M. (JMLl)

Llongueras i Campañà, Miquel (MLlC)

Llongueras, Joan (JoLlo)

Llopart i Puigpelat, Maria Dolors (MDLl)

Llopis i Sarrió, Joan (JLlo)

Llopis, Vicent (VLl)

Llorenç i Blat, Josep (JLiB)

Llorens i Cisteró, Josep (JMLlC)

Llorens, Antoni (ALlS)

Llorens, Tomàs (TLlo)

Lloret i Balañà, Montserrat (MLlB)

Lloret i Orriols, Antoni (ALl)

Lloret, Josep (JLlor)

Lloret, Teresa (TLlC)

Lloveras, Gonçal (GLlo)

Llovet, Joaquim (JLlov)

Llovet, Jordi (JoLl)

Lluch, Enric (EcLl)

Lluch, Ernest (EtLl)

Lluelles i Larrosa, Maria Jesús (MJLu)

Lluís i Font, Pere (PLlF)

Lluís, Ramon (RLl)

López de Mántaras i Badia, Ramon (RaLM)

López de Meneses, Amada (ALdM)

López de Sa i de Madariaga, Eugeni (ELSM)

López de Sepúlveda i Tomás, Francisco (FLS)

López García, Alfonso (ALG)

López Gil, Javier (JaLG)

López i Bofill, Hèctor (HLB)

López i Elum, Pere (PLE)

López i Fuster, Maria-Josep (MJLo)

López i Garcia, Josep (JLG)

López i Llaví, Josep M. (JMLLl)

López i Pérez, Fàtima (FLP)

López i Piqueras, M. Àngels (MALP)

López Lois, Carlos (CLL)

López Piñero, José (JLP)

López Villanueva, Purifició (PLV)

López, Marisol (MLo)

Lorda i Alaiz, Felip M. (FMLA)

Lorente i Castillo, Jeroni (JLC)

Lorman, Josep (JLor)

Losada Castro, Basilio (BLo)

Luca, Scala (LuSc)

Luján, Nèstor (NeL)

Luz Álvarez, Daniel (DLA)

Macip, Salvador (SMa)

Maduell, Àlvar (AMll)

Madurell i Marimon, Josep (JMM)

Maestre, Anna (AMae)

Magister Hafner, Mariano (MMH)

Magrané, Cecília (CeMa)

Magrinyà i Brull, Josep M. (JoMMB)

Mainar, Montserrat (MoM)

Makowiecka, Gabriela (GaM)

Malé, J.P. (JPMal)

Mallafré i Gavaldà, Joaquim (JMaG)

Mallart i Navarra, Joan (JMNa)

Mallofré i Milà, Albert (AMaM)

Mallol i Gabriel, Josep M (JMMG)

Mallol i Guarro, Frederic (FMaG)

Maluquer de Motes, Jordi (JMMB)

Maluquer i Sostres, Joaquim (JoMS)

Manent, Albert (AMS)

Manent, Marià (MMa)

Manera i Bassols, Maria (MMBa)

Manote i Clivillés, Maria Rosa (MRMC)

Maños, Manuel (MaM)

Maragall, J. A. (JAMa)

Maragall, Jordi (JorM)

Maragall, Pasqual (PMa)

Maragall, Pau (PMar)

Marce, Josep (JoMar)

Marcet, Alexandre (AMa)

Marenghi, Patricia (PaMa)

Maresma, J. (JMare)

Marfany, Joan-Lluís (JLlL)

Margalef i Meler, Josep (JMarM)

Margalef, Oriol (OrM)

Margarit, Antoni (AnMar)

Marí i Mayans, Isidor (IMM)

Marí i Muñoz, Antoni (AnM)

Marí i Tur, Vicenç (VMT)

Marín i Corbera, Martí (MMarC)

Marín i Ramos, Mercè (MMR)

Mariné i Font, Abel (AMF)

Mariner i Bigorra, Sebastià (SMB)

Marjanedas i Gispert, Albert (AMaG)

Marquès i Garcia, Josep Vicent (JVMG)

Marqués, Andreu (AMar)

Marquet i Ferigle, Lluís (LlMF)

Marquet i Olomí, Josep Iglesias (JIdM)

Márquez, Manuel (MnM)

Marsal, M. Elisa (MEM)

Martà i Pagès, Oriol (OMP)

Martí i Ambel, Fèlix (FMA)

Martí i Bas, Maria Montserrat (MMM)

Martí i Camps, Ferran (FMC)

Martí i Cañellas, Maria (MMC)

Martí i Comes, Ramon (RMC)

Martí i Gou, Silvestre (SMG)

Martí i Mayor, Josep (JoMaM)

Martí i Olivella, Jaume (JMaO)

Martí i Pucurull, Josep M. (JMMPu)

Martí i Puig, Salvador (SMP)

Martí i Recober, Manuel (MMRe)

Martí i Rigau, Josep M. (JMMR)

Martí i Rusca, Santiago (SMR)

Martí i Timoneda, Teresa (TMT)

Martí, Casimir (CMa)

Martí, Francesc (FMJ)

Martí, Pere (PeMa)

Martín González, Juan Josep (JJMG)

Martín Hernández, Eunicia (EMa)

Martín i Ramos, Josep-lluís (JLMR)

Martín i Ros, Rosa M. (RMMR)

Martín, Gabriela (GMa)

Martin, Guiu (GuMa)

Martinell, Cèsar (CMB)

Martínez i Ajona, Laura (LaMA)

Martínez i Castells, Maria Àngels (MAMC)

Martínez i Chicharro, Manuel (MMaC)

Martínez i Comas, Glòria (GMC)

Martínez i Gili, Raül-D. (RDMG)

Martínez i López, Feliu (FML)

Martínez i Martín, Elionor (EMM)

Martínez i Morellà, Vicenç (VMM)

Martínez i Planas, Francesc (FMP)

Martínez i Rius, Albert (AlMa)

Martínez i Sistach, Lluís (LlMS)

Martínez i Targa, Anna M. (AMMa)

Martínez i Vendrell, M. (MMV)

Martínez Valdivia, Josep (JAMV)

Martínez, Manuel (MMar)

Martínez, Romina (RomMa)

Martínez, Xavier (XMa)

Martorell i Codina, Oriol (OMa)

Martorell i Sabaté, Eduard (EdMar)

Martorell, J. M. (JMMa)

Marull i Gou, Francesc (FMG)

Mas i Bayés, Josep (JMaB)

Mas i Cantí, Joan (JMCan)

Masachs i Alavedra, Valentí (VMA)

Masana Fresno, Eduard (EMaF)

Masarnau i Brasó, Joan (JMasB)

Mascareñas i Rubiés, Eugeni (EuM)

Mascareñas i Rubiés, Pere (PMR)

Mascaró Altinús, Joan (JMAl)

Masclans, Francesc (FrMa)

Masgoret, Francesca (FMas)

Masjoan, Josep M (JpMM)

Masó i Planas, Albert (AMaP)

Masó, Eugeni (EMS)

Masoliver i Garcia, Jaume (JMas)

Masoliver, Alexandre (AlMo)

Masoliver, Joan Ramon (JRMa)

Masot, Núria (NMa)

Massa i Sarrado, Joan (JoMas)

Massaguer, Josep M. (JoMM)

Massana i Argüelles, Maria Dolors (MDMA)

Massana i Calvete, Carme (CMC)

Massip i Bonet, Francesc (FMB)

Massip, Jesús (JeMa)

Massot i Capó, Guillem (GMaC)

Massot i Muntaner, Josep (JMaM)

Massot, Gabriel (GaMa)

Mata i Lleonart, Roger (RMLl)

Mata, Marta (MMta)

Matabosch i Grifoll, Joan (JMGr)

Matabosch i Soler, Antoni (AnMa)

Matamala i Paradeda, Roser (RoMP)

Mauri i Soldevila, Ferran (FMS)

Mayans i Planells, Joan (JMiP)

Mayolas i Ferrer, Enric (EMF)

Mayor i Farguell, Santiago (SMF)

Medina, Jaume (JMe)

Melena, José Luis (JLM)

Mencerré, Carles (CMe)

Mendizàbal i Riera, Enric (EnMR)

Menasanch i Martí, Núria (NMM)

Mercader i Riba, Joan (JMR)

Mercé i Varela, Andreu (AMV)

Merenciano Saladrigues, Josep M. (JMMS)

Messeguer i Peypoch, Àngel (AMeP)

Mestrallet, Renée (RMe)

Mestre i Campi, Jesús (JeMC)

Mestre i Prat de Pàdua, Maria (MMPP)

Mestre, Antoni (AnMe)

Mestre, Joan (JoMe)

Mestres i Emilió, Albert (AME)

Micolau Adell, Josep-Ignasi (JIM)

Milicua, Josep (JoM)

Millán, Jesús (JeMi)

Millet i Loras, Lluís (LlML)

Minguella i Rubió, Francesc (FMR)

Minobis i Puntonet, Montserrat (MMiP)

Miquel i Macaya, Josep (JMqM)

Mir i Mayol, Gregori (GMi)

Mir, M. Lluïsa (MLlM)

Mira i Llorens, Josep A. (JAMLl)

Mira, Joan-Francesc (JFMi)

Miracle, Josep (JoMi)

Mirada i Canals, Antoni (AMi)

Miralles i Figueras, Eloi (EMiF)

Miralles i Solà, Carles (CMi)

Miralles, Francesc (FMi)

Miravall, Ramon (RMi)

Miró i Sans, Joan M. (JMiS)

Miserachs i Rigalt, Antoni (AMR)

Misser, Salvador (SMi)

Mitjà i Sarvisé, Albert (AMiS)

Mitxelena Elissalt, Koldo (KME)

Modolell i Julià, Francesc (FMo)

Modolell, Alfons (AlM)

Moix, Ramon-Terenci (RTMo)

Molas i Batllori, Isidre (IMB)

Molas i Ribalta, Pere (PeM)

Molas, Joaquim (JMB)

Molera i Solà, Pere (PMS)

Molero i Pujós, Eugeni (EMP)

Moli i Frigola, Montserrat (MMF)

Molina i Castellà, Anna (AnMC)

Molina, Jordi (JMol)

Molinas i de Ferrer, Marisa (MMol)

Molins i Borrell, Climent (ClMol)

Moll i Casanovas, Francesc de B. (FBM)

Moll i Marqués, Francesc (FMM)

Moll, Ferran (FeM)

Moll, Juli (JMGT)

Molner, Eduard (EdM)

Moltó i Garcia, Tomàs (TMG)

Monar i Ara, Dolors (DMA)

Moner i Canut, Josep (JMoC)

Monés i Pujol-Busquets, Jordi (JMPB)

Monés, Jordi (JrdM)

Monfort i Coll, Aram (AMCo)

Monlleó i Espasa, Modest (MME)

Monreal, Antoni (AnMo)

Montagut i Freixa, Josep (JMMF)

Montaner i Anglada, Manuel (MMo)

Montaner i Garcia, Carme (CMG)

Montaner i Martorell, Josep (JMMM)

Montès, Joan Vicent (JVM)

Montès, Vicent-Lluís (VLlM)

Montferrer i Pardo, Òscar (OMoP)

Montón i Romans, Carmina (CMR)

Monton, Dionís (DiM)

Montoro, Gabriel (GabMo)

Montoto, Carolina (CaM)

Montserrat i Codorniu, Júlia (JMCo)

Montserrat i Esteve, Santiago (SME)

Montserrat i Martí, Josep Maria (JMMo)

Montserrat i Molas, Josep (JMoMo)

Montserrat i Torrents, Josep (JMoT)

Montserrat, Antoni (AMo)

Mora, Gaspar (GaMo)

Mora, Xavier (XMo)

Moragas i Gallissà, Antoni (AMoG)

Moragas, August (AuMo)

Moragas, Salvador (SMor)

Moral, Montserrat (MMor)

Morante i Lleonart, Joan Ramon (JRMLl)

Morata i Tierra, Francesc (FMT)

Morell i Mora, Antoni (AnMM)

Morell, Àngel (AMP)

Moreno i Pallí, Lluís (LlMP)

Moreno, Salvador (SMo)

Morera i Falcó, Josep (JMoF)

Morera i Piñol, Joan (JMoP)

Moreu i Rey, Enric (EMR)

Moreu, Núria (NMH)

Morguí i Navarro, Lluís (LlMN)

Morral i Aldea, Ramon (RMA)

Morros i Carulla, Antoni (AMC)

Moure, Glòria (GlM)

Munar, Gaspar (GMu)

Mundó i Marcet, Anscari M. (AMM)

Muns, Joaquim (JoMu)

Muntada i Sagrado, Francesc (FMuS)

Muntada i Torrellas, Marta (MMT)

Muntaner i Bujosa, Joan (JMu)

Muntaner i Darder, Andreu (AMD)

Muntaner i Pascual, Miquel (MMP)

Muntaner i Pasqual, Josep (JoMMP)

Muntaner, Lleonard (LlM)

Muntanyola, Josep (JMla)

Muñoz i Pujol, Josep M. (JMMP)

Muñoz, Aurèlia (AuM)

Mur i Muntaña, Jordi (JMMu)

Mur i Petit, Jordi (JMuP)

Murillo i Tudurí, Andreu (AMu)

Musons i Martí, Jordi (JMuM)

Nadal i Farreras, Joaquim (JoNF)

Nadal, Jacint (JaNa)

Nadal, Jordi (JNa)

Navarro i Brotons, Víctor (VNB)

Navarro i Capella, Francesc (FNC)

Navarro i Mallebrera, Rafael (RNa)

Navarro i Mestres, Joan (JNM)

Navas i González, Patrici (PNG)

Navas, Maria de (MdN)

Negre i Rigol, Josep (JNR)

Negre i Rigol, Pere (PNR)

Nel·lo Colom, Daniel (DNC)

Nerín, Gustau (GNe)

Net i Camats, Enric (ENC)

Nicolau, Miquel R. (MiRN)

Nijs, Bob de (BdN)

Ninyoles, Rafael-Lluís (RLlN)

Noguer i Móra, S. (SNM)

Noguera i Guillén, Jaume (JNG)

Noguero i Ribes, Joaquim (JoNog)

Nogués i Carulla, Joaquim (JNo)

Nogués i Carulla, Ramon M. (RMN)

Nolis i Fabrega, Joaquim (JNF)

Nolla i Brufau, Josep M. (JMN)

Nolla i Panadès, Robert (RNP)

Nolla, Albert (AlNo)

Nos, Roser (RNo)

Novell, Ramon (RaN)

Nualart i Maymí, Jaume (JaNM)

Nualart, David (DNu)

Núñez i Espallargas, Josep (JMNE)

Obrador i Adrover, Antoni (AOA)

Obrador i Tudurí, Antoni (AOT)

O'Callaghan, Josep (JO'Ca)

Ocaña i Subirana, Maria (MOS)

Ochoa de Echagüen i Pla, Joan (JOEP)

Oficina Lexicogr. IEC (OLIEC)

Ogg, Lluís (LlO)

Ojeda, Josep (JOj)

Olcina, Evarist (EOl)

Oliart i Furrellat, Albert (AOF)

Oliva, Asensi (aso)

Oliva-Llinàs, Salvador (SOLl)

Olivar i Daydí, Alexandre (AlO)

Olivar i Daydí, Marçal (MOD)

Olivar, Jaume (JOl)

Olivar, Joan (JoOl)

Olivé, Maria J. (MJoO)

Oliver i Barceló, Antoni (AOl)

Oliver i Prats, Lluís (LlOP)

Oliver i Puigdomènech, Joan (JOlP)

Oliver, Gabriel (GOl)

Oliver, Joan (JOli)

Oliveras, Joan (JoO)

Oliveres i Boadella, Arcadi (AOB)

Oller i Garriga, Albert (AOG)

Oller, Manuel (MnO)

Olmos i Tamarit, Vicent (VOT)

Oriol i Palarea, Núria (NOP)

Oroval, Esteve (EsO)

Oroval, Víctor (VOr)

Ortí i Miralles, F. (FOM)

Ortín i Rull, Jordi (JORu)

Ortiz i Chacón, Joan Carles (JCOC)

Orts i Bosch, Pere M. (PMOB)

Otto i Pardo, Ignasi de (IdOP)

Pach i Buira, Antoni (APaB)

Pacheco, Arseni (ArPa)

Padilla i Bolivar, Antoni (APaBo)

Padilla i Ramos, Joan Manuel (JMPR)

Padró i Werner, Jordi (JPW)

Padrós, David (DPa)

Paeres, Miquel (MiPa)

Pagès i Fita, Jaume (JPaF)

Pagès i Paretas, Montserrat (MPP)

Pagès, Jordi (JorPa)

Palau i Fabre, Josep (JoPF)

Palau i Martí, Ferran (FPaM)

Palau i Vergés, Montserrat (MPV)

Palau, Enric (EPa)

Pallarés i Coll, Anna (APC)

Pallarés i Sánchez, Montserrat (MPaS)

Pallars, Lluís (LlP)

Pallejà, Víctor (VPa)

Palol i Salellas, Pere de (PPa)

Palomer i Pons, Jordi (JPP)

Palou Fort, Ruth (RPF)

Palou i Massip, Jordi (JPaM)

Palou i Sarroca, Miquel (MPSa)

Palou i Serra, Manuel (MPS)

Paniagua, Xavier (XPa)

Panyella i Cortès, J. Oriol (OPa)

Panyella, August (APa)

Papageorgia, Dimitri (DiPa)

Parcerisas i Colomer, Pilar (PPC)

Parcerisas i Vázquez, Francesc (FPV)

Pardell i Alenta, Helios (HPA)

Pardo, Fernando (FPa)

Pareja Alcaraz, Pablo (PPAl)

Parellada i Cardona, Joan (JPC)

Parellada i Sabata, Joan (JPS)

Parellada i Sabata, Martí (MPa)

Parellada i Sabaté, Joan (JPSa)

Parés i Maicas, Manuel (MPaM)

Parés i Rigau, Fina (FPR)

Parrera i Casanovas, Carlos (CPaC)

Partegàs, Josep (JPM)

Parunella, Josep (JoPa)

Pascual i Ruiz, Jordi (JPaR)

Pascual López, Isabel (IPL)

Pasqual de Sans, Ramon (RPS)

Pasqual i Lluvià, Ramon (RPLl)

Pasqual i Triay, Josep (JoPas)

Pasqual, Genís (GPV)

Pasqual, Griselda (GrP)

Passolas i Ferrerons, Joan (JPF)

Pastor i Petit, Doménec (DPP)

Pau i Bertran, Santiago (SPB)

Pedrals i Pujol, Pere (PPP)

Pedro i Pons, Agustí (APP)

Pedrolo, Manuel de (MdP)

Peix i Massip, Andreu (APM)

Peix, Jordi (JPx)

Pèlach, Ignasi (IgP)

Pelegrí i Pinyes, Ramon (RPeP)

Pellicena Sánchez, Miquel (MAPel)

Pellisé i Prats, Bonavent (BPP)

Pellissa i Gràcia, Vanessa (BPe)

Peñuelas i Reixac, Josep (PPeRe)

Peracaula i Bosch, Marta (MaPer)

Peracaula i Roura, Joan (JoPer)

Perarnau i Sabés, Pere (PPS)

Perarnau, Josep (JoPe)

Perelló i Domingo, Teresa (TPD)

Peres i Serra, Jaume (JPeS)

Pérez Díaz, Julio (JPD)

Pérez i Baró, Albert (AlPB)

Pérez i Casado, Ricard (RPC)

Pérez i Gimeno, Maria Cristina (MCP)

Pérez i Mir, Ramon (RPMi)

Pérez i Pérez, Josep (JoPP)

Pérez Rojo, Alfonso (AlPR)

Pérez Senz, Xavier (XPS)

Pérez, Albert (AlPe)

Pérez, Joseph (JPer)

Pérez, Llorenç (LlPe)

Pérez, Paulí (PPe)

Pericàs i Brondo, Miquel (MPB)

Pericàs, Rosa (RoPe)

Pericot, Lluís (LlPer)

Pericot, Yago (YaP)

Peset i Llorca, Vicent (VPLl)

Peset, Marià (MaPe)

Pessarrodona i Artigas, Marta (MPe)

Petit, Ricard (RPe)

Petitbó, Amadeu (APe)

Peypoch, Irene (IPey)

Pi de Cabanyes, Oriol (OPC)

Pi i Figueras, Jaume (JPFi)

Pi i Martínez, Mercè (MPiM)

Pibernat, Joaquim (JoPi)

Picas i Guiu, Jaume (JPG)

Picas i Riera, Oriol (OPR)

Pié i Ninot, Ricard (RPN)

Piera, Carles (CaP)

Pifarré, Cebrià (CePi)

Pi-Figueras, Jaume (JPiF)

Pijoan i Rotgé, Manuel (MPR)

Pinell i Pons, Jordi (JPiP)

Pintó i Ruiz, Josep (JPR)

Pinyol i Balasch, Jaume (JPB)

Pinyol i Torrens, Ramon (RPT)

Pinyol, Gemma (GPi)

Piñol i Aguadé, Joaquim (JPA)

Piñol, Josep M. (JMPi)

Piquer i Desvaux, Alícia (APD)

Piquer i Jover, Josep-Joan (JJPJ)

Pi-Sunyer, Carolina (CPS)

Pita i Mercé, Roderic (RPM)

Pitarch, Ismael E. (IEPS)

Pitarch, Josep (JPi)

Pitarch, Vicent (VPi)

Pla i Arxé, Ramon (RPA)

Pla i Ballester, Enric (EPB)

Pla i Campañà, Enric (EPl)

Pla i Carrera, Josep (JPCa)

Pla i Carrera, Josep (JoPC)

Pla i Cucurull, Francesc (FPC)

Pla i Illa, Ramon P. (RPPI)

Pla i Narbona, Josep (JPN)

Pla i Zanuy, Carles (CPZ)

Pladevall i Font, Antoni (APl)

Plaja, Antònia (AnP)

Plana i Cama, Rosa (RPCa)

Plana i Morales, Miquel (MPlM)

Planas, Salvador (SaPl)

Planasdemunt, Jordi (JoPl)

Planes, Ramon (RPl)

Plans, Marcel (MPl)

Platzeck, E. W. (EWP)

Playà i Montaner, Josep (JPlM)

Poch i Abeyà, Núria (NPo)

Poch i Parés, Agustí (APo)

Polidura González, Carles (CPG)

Pongiluppi i Pagès, Enric (EnP)

Pons i Anton, Ignasi (IPo)

Pons i Guri, Josep M. (JMPG)

Pons i Lluc, Josep (JPLl)

Pons i Marquès, Fèlix (FPM)

Pons i Marqués, Joan (JPMa)

Pons i Moll, Joan (JPMo)

Pons i Serra, Amadeu (APoS)

Pons, Josep M. (JMPo)

Pons, Miquel (MPo)

Ponsich, Pere (PPo)

Porredon i Bernaus, Teresa (TPB)

Porredon i Capdevila, Romi (RoPC)

Porta i Biosca, Antoni (APB)

Porta i Jué, Jordi (JPJ)

Porta i Ribalta, Jordi (JoPo)

Portabella, Manuel (MaPo)

Porter i Moix, Josep (JoPM)

Porter i Moix, Miquel (MPM)

Pòrtulas i Ambrós, Jaume (JPoA)

Posa i Farràs, Helena (HePF)

Postigo i Suñé, Rosa Maria (RMP)

Pou i Viver, Tomàs (TPV)

Pous i Prader, Eduard (EPP)

Pozo, Albert del (AdP)

Pradas i Garijo, Marga (MPG)

Prat i Brúixola, Montserrat (MPiB)

Pratdepèdua i Roca, Santiago (SPR)

Prats D'Alòs-Moner, Ramon (RPAM)

Prevosti i Monclús, Antoni (APrM)

Prevosti i Pelegrin, Antoni (APr)

Prieto, Carles (CPC)

Prieto-Márquez, Albert (APrMa)

Pubill i Porta, Roser (RPP)

Puig Herraiz, José Ramón (JRPH)

Puig i Bastardas, Pere (PPBa)

Puig i Ferreté, Ignasi (IMPF)

Puig i Ferriol, Lluís (LlPF)

Puig i Reig, Joan (JoPR)

Puig i Rovira, Francesc Xavier (FXPR)

Puig, Beatriu (BPu)

Puig, Lluís M. de (LlMdP)

Puig, Maria Rosa (MRoP)

Puigcerver i Zanon, Manuel (MPZ)

Puigdellívol i Llobet, Pere (PeP)

Puigdollers, Rodolf (RoP)

Puigdomènech i Forcada, Helena (HPF)

Puigdomènech i Rossell, Pere (PPu)

Puigferrat i Oliva, Carles (CPO)

Puigservet, Fabià (FPu)

Puiguriguer i Ferrando, M. (MPF)

Pujadas i Muñoz, Joan Josep (JJP)

Pujadó i García, Miquel (MPu)

Pujiula, Anselm (AnPu)

Pujol i Escalé, Francesc (FrPu)

Pujol i Jaumandreu, Carles (CPu)

Pujol i Niubo, Antoni (APN)

Pujol i Tordera, Lluís (LlPT)

Pujol, Josep M. (JMP)

Queralt i Castellà, Josep (JMQC)

Queralt, Joan J. (JJQ)

Quesada i López, Rubén (rRQL)

Quesada, Rubén (RQu)

Quintà i Sadurní, Alfons (AQS)

Quintana i Carreras, Marc (MQuiC)

Quintana i Font, Artur (ArQ)

Quintana i Marí, Antoni (AQM)

Quintana, Cesarina (CQM)

Quintana, Mercè (MQC)

Quitllet i Sabater, Rosa (RQS)

R'abcikov, Aleksandr M. (AlMR)

Rafanell i Vall-Llosera, August (ARV)

Rafel i Fontanals, Joaquim (JoRa)

Raffaele de Pinto (RPi)

Ràfols i Pascual, Ramon (RRP)

Ràfols i Rubires, Irene (IrRaf)

Raguer, Hilari (HRa)

Raich i Escursell, Rosa Maria (RMRE)

Ramírez i Asencio, Jordi (JRAa)

Ramis i Coris, Joaquim (JRaC)

Ramon i Sumoy, Ricard (RRS)

Ramoneda i Molins, Josep (JRaM)

Raubert i Nonell, Bàrbara (BRN)

Raül Romeva i Rueda (RRR)

Rauret, Gemma (GeRau)

Raventós i Santamaria, Mercè (MRS)

Reales i Guisado, Lluís (LRG)

Rebagliato i Font, Joan (JRe)

Rebés, Josep Maria (JoMRe)

Rebull, Joan (JReb)

Recasens i Comes, Josep M. (JMRe)

Recasens i Freixas, Esteve (ERe)

Recasens, Josep (JoRe)

Recio i Andreu, Albert (ARe)

Redaño i Xipell, Angel (ARX)

Reginaldo i Monllor, Raimon (RRe)

Reguant i Serra, Salvador (SRS)

Reig i Villalonga, Josep (JReV)

Reig, Antoni (AnRe)

Reixach, Magda (MRe)

Rello i Condomines, Jordi (JReC)

Rendé i Masdeu, Joan (JRM)

Revert i Torrellas, Lluís (LlRT)

Revilla, Federico (FRev)

Rexach, Rosa Maria (RMR)

Riambau i Möller, Esteve (ERiM)

Riba i Arderiu, Oriol (ORA)

Riba, Pau (PRi)

Ribalta, Mariona (MaRi)

Ribas i Morales, Francesc (FRM)

Ribas i Piera, Manuel (MRPi)

Ribas i Ramon, Bonaventura (BRR)

Ribas, Eulàlia (ERM)

Ribas, Rosa (RR)

Ribera i Florit, Josep (JRi)

Ribera, Antoni (ARi)

Ribera, Ramon (RRi)

Ribó i Massó, Rafael (RRM)

Ricart Basagaña, Maria Teresa (MTRB)

Ricart i Grau, Domènech (DRG)

Rico i Busquets, Albert (ARB)

Riera i Brunet, Manuel (MRB)

Riera i Figueres, Pilar (PRF)

Riera i Gassiot, Ignasi (IgR)

Riera i Llorca, Vicenç (VRLl)

Riera i Madurell, Teresa (TeR)

Riera i Melis, Antoni (ARM)

Riera i Montserrat, Francesc (FRiM)

Riera i Palmero, Joan (JoRP)

Riera i Sans, Jaume (JaRi)

Riera i Tuèbols, Santiago (SRT)

Riera i Viader, Sebastià (SRV)

Riera, Lluís (LlR)

Rifà, Fina (FRi)

Rimbau i Alfonso, Enric (ERimA)

Ripoll i Arbós, Lluís (LlRA)

Ripoll i Perelló, Eduard (ERP)

Ripoll-Freixes, Enric (ERF)

Riquer i Morera, Martí de (MRi)

Riquer, Borja de (BRi)

Risques i Corbella, Manuel (MaRC)

Risquete i Sánchez, Jaume (JRiS)

Riu i Riu, Manuel (MRR)

Riudor, Lluís (LlRi)

Rius i Font, Lluís (LlRF)

Rius i Simon, Pere (PRS)

Rius i Vila, Joan (JRV)

Rivero i Matas, Núria (NRM)

Robert i Andreu, Mercè (MRA)

Robres i Lluch, Ramon (RRLl)

Roca i Estades, Xavier (XRE)

Roca i Fabregat, Pere (PRFa)

Roca i Garriga, Pere (PRG)

Roca i Junyent, Miquel (MRJ)

Roca i Pons, Josep (JRoP)

Roca i Rosell, Antoni (AnRo)

Roca i Serradell, Jordi (JRS)

Roca i Torras, Jaume (JRTo)

Roca, Maria Encarna (MEnR)

Roca-Sastre, Lluís (LlRSM)

Rochina i Bofarull, Josep (JoRB)

Rodà de Llanza, Isabel (IRLl)

Roda i Fàbregas, Frederic (FeR)

Rodés i Gràcia, Jesús Maria (JMRG)

Rodés i Sadurní, Josep M. (JMRo)

Rodés i Sadurní, Manuel (MRo)

Rodri i Febrer, Jaume (JRoF)

Rodrigo i Lizondo, Mateu (MRL)

Rodrigo i Muntaner, Isidre (IRo)

Rodríguez Burgui, Jorge (JRoB)

Rodríguez Culebras, Ramon (RRC)

Rodríguez i Bayraquet, Alfons (ARoB)

Rodríguez i Castelló, Manuel (MRoC)

Rodríguez i Peret, Carme (CRP)

Rodríguez-Aguilera Conde, Cesáreo (CRAC)

Rofes, Joan (JRo)

Roig i Fransitorra, Montserrat (MRF)

Roig i Plans, J. (JRP)

Roig i Solsona, Carme (CRS)

Roig, Enric (ERo)

Roma i Riu, Josefina (JRR)

Romaguera i Ramió, Joaquim (JoRR)

Roman, Ramon (RaRo)

Romaní, Mercè (MeRo)

Romaní, Oriol (ORo)

Romano, David (DRo)

Romanova, Epr (EpR)

Romero i Gil, Jordi (JRG)

Romero, Carles (CRo)

Romero, Gerardo (GeRo)

Romeu i Alemany, Antoni (ARA)

Romeu i Figueras, Josep (JRF)

Romeu i Juvé, Xavier (XRJ)

Roqué i Margenat, Josep M (JMRM)

Roquer i Soler, Santiago (SRoS)

Roqueta i Quadres Bordes, Joan A. (JARQB)

Ros i Hombravella, Jacint (JRH)

Ros i Marbà, Antoni (ARMa)

Ros i Salvador, Joaquim (JRoS)

Rosàs i Reverté, Joan (JRoR)

Rosell i Colomines, Jaume (JRoC)

Rosell i Pérez, Manuel (MRP)

Rosell i Pradas, Manuel (MaRP)

Rosselló i Coll, Guillem (GRC)

Rosselló i Verger, Vicenç M. (VMR)

Rosselló i Ximenes, Joana (JRX)

Rosselló, Antoni de (ARo)

Rosselló-Bordoy, Guillem (GRB)

Rossich, Albert (AlRo)

Rotés i Querol, Jaume (JRQ)

Rotger i Codina, Martí (MRC)

Roura, Jaume (JRou)

Rovira i Comes, Teresa (TRo)

Rovira i Plaromaní, Assumpta (AsR)

Rovira i Tenas, Josep (JRT)

Rovira, Joan (JoRo)

Rubert de Ventós, Xavier (XRV)

Rubí, Basili de (BRu)

Rubí, Sebastià (SRu)

Rúbies, Maria (MRu)

Rubiés, Pere (PRu)

Rubió i Balaguer, Jordi (JRB)

Rubió i Goday, Àngel (ARG)

Rubió i Lois, Jordi (jJRuL)

Rubió i Lois, Manuel (MaRu)

Rubió i Remendo, Isidre (iIRR)

Rubió i Tudurí, Nicolau Maria (NMRT)

Rubiol, Glòria (GRu)

Rubiola i Torrent, Miquel (MRT)

Rucabado, Jaume (JRu)

Ruipérez, Martín S. (MRui)

Ruiz i Calonja, Joan (JRC)

Ruiz i Nicolau, Miquel (MRN)

Ruiz i Portella, Xavier (XRu)

Ruiz i Valero, Simó (SiRui)

Rull Dalmau, Jordi (JRuD)

Rull i Jové, Jaume (JRJ)

Sabaté i Jorba, Santiago (SSJ)

Sabaté i Pastor, Carles (CSab)

Sabirón i Herrero, Benjamí (BSH)

Sáez, Armand (ArSa)

Sala i Camps, Ramon (RSC)

Sala i Fernández, Agustí (AgSal)

Sala i Giralt, Carme (CSG)

Sala i Villegas, Enric (ESV)

Sala i Vitòria, Agustí (ASV)

Sala, Cristià (CSa)

Salazar, Jaime (JaSa)

Sales i Piñeiro, Francesc (FSP)

Sales i Porta, Ton (TSa)

Sales i Vallès, Francesc (FSV)

Sales, Josep (JoSal)

Sales, Núria (NuS)

Salgado Remigio, Antonio (AnSR)

Salla i Tarragó, Josep M. (JMSaT)

Sallés, Anna (ASa)

Saló, Núria (NSa)

Salom i Vidal, Victòria (VSV)

Salomón, Mònica (MSal)

Salrach, Josep Maria (JMSal)

Salse i Rovira, Marina (MaSR)

Saludes, Anna M. (AMSa)

Salvà, Montserrat (MoSal)

Salvà, Pere (PSa)

Salvador, Francesc (FSa)

Sambeat, Maria Antònia (MAnS)

Samitier i Martí, Josep (JoSM)

San Vicente i Urondo, Ricard (RSV)

Sanabre, Josep (JoSa)

Sanahuja i Parera, Blai (BSP)

Sanahuja, Josep Maria (JMSa)

Sánchez Cano, Javier (JSaC)

Sánchez i Lorenzo, Manuel (MSL)

Sánchez i Piñol, Albert (ASaP)

Sánchez i Vaqué, Oriol (OSV)

Sánchez Martínez, Manuel (MaSM)

Sánchez Mateos, Elvira (ElSa)

Sánchez Puig, Maria (MSP)

Sánchez Vaqué, David (DSV)

Sánchez, Héctor (HSa)

Sánchez-Bosch, Jordi (JSaB)

Sànchez-Cutillas, Carmelina (CSC)

Sanchis i Guarner, Manuel (MSanG)

Sancho i Riera, P. (PSR)

Sanclement, Ernest (ErS)

Sandaran, Eulàlia (EuS)

Sanfiz, Josep (JoSan)

Sanmartí i Grego, Joan (JoSG)

Sanmartí i Roset, Josep M. (JMS)

Sanna, Josep (JSan)

Sanromà i Nicolau, Antoni (ASN)

Sans i Travé, Josep M. (JMST)

Santacana i Martorell, Francesc (FSM)

Santacana i Torres, Carles (CaSan)

Santainés, Antoni (AnS)

Santos i Duran, Mònica (MoDS)

Santos i Torroella, Rafael (RST)

Sants Gros, Miquel dels (MSGr)

Sants Salarich, Miquel de (MSS)

Sanz i Burata, Manuel (MSB)

Sañé, Secundí (SSa)

Saragossa i Lahoz, Maria (MSiL)

Sarasola, Ibon (IbS)

Sarsanedas, Jordi (JSa)

Sarsanedas, Oleguer (OSa)

Satorras i Borbonet, Ramon (RSB)

Savall i Creus, Salvador (SSC)

Savall, Agustí (AgS)

Saz-Orozco, Carlos del (CdSO)

Schepisi, Giovanna (GSch)

Schmid i Saludes, Juli (JSS)

Schop i Soler, Anna M. (AMSS)

Seabra, Manuel de (MdS)

Seco, Josep-Lluís (JLlS)

Sedó i Fortuny, Ramon (RSF)

Segarra i Neira, Lluís (LSN)

Segret i Sala, Ramon (RSS)

Seguí, Montserrat (MSe)

Segura i Bernal, Jordi (JSBe)

Segura i Soriano, Isabel (ISS)

Seguy, J. B. (JBS)

Selva, Josep (JoSe)

Sempere i Torres, Daniel (DST)

Sempere, Joaquim (JSC)

Seras, Fiveller (FiS)

Seras, Guifré (GuS)

Serch i Gelambí, Amadeu (ASG)

Serra i Baldó, Alfons (ASB)

Serrà i Campins, Antoni (AnSe)

Serra i Capallera, Joan (JSeC)

Serra i Domínguez, Manuel (MSD)

Serra i Llobera, Ignasi (ISLl)

Serra i Massansalvador, Francesc (FSeM)

Serra i Murtra, Jordi (JSM)

Serra i Puig, Roger (RSP)

Serra i Ràfols, Elies (ESR)

Serra i Reixs, Ramon (RSR)

Serra i Rosselló, Josep (JSR)

Serra, Blanca (BSe)

Serra, Eva (ESe)

Serra, Ferdinandus (FSe)

Serra, Narcís (NSe)

Serrahima, Maurici (MaSe)

Serrano, Sebastià (SeSe)

Serrasolses i Domènech, Jaume (JSD)

Serratosa i Palet, Albert (ASeP)

Serratosa i Palet, Fèlix (FeSP)

Seva, Antoni (ASe)

Sevillano i Colom, Francesc (FSC)

Sicart, Ferran (FSi)

Sidera, Joan (JoSi)

Sigalés i Pueyo, Josep M. (JMSi)

Simic, Pere (PSi)

Simó, Carme (CaSi)

Simó, Guillem (GSi)

Simó, Trinitat (TSi)

Simón i Rabasseda, Lluís (LlSR)

Simon, Ester (ESi)

Singuan i Soler, Miquel (MSi)

Sintes i Olivella, Marçal (MSiO)

Soberanas i Lleó, Amadeu (ASLl)

Sobré, J. M. (JMSob)

Sobrequés i Callicó, Jaume (JSoC)

Sobrequés i Callicó, Maria Candelària (MCS)

Sobrequés i Vidal, Santiago (SSo)

Solà i Cortasa, Joan (JoS)

Solà i Dachs, Lluís (LlSD)

Solà i Farré, Pere (PSF)

Solà i Gusiñer, Mercè (MSG)

Solà i Gusiñer, Pere (PSG)

Solà i Mir, Pere (PSM)

Solà i Parera, Maria Àngels (ASP)

Solà Morales, Ignasi de (ISM)

Solà, Francesc de P. (FPS)

Solà, Maria (MSo)

Solanes i Poch, Lluís (LlSP)

Soldevila i Balart, Llorenç (LlSB)

Soldevila, Ferran (FSo)

Solé i Sabarís, Lluís (LlSo)

Solé i Sugranyes, Lluís (LlSS)

Solé Resano, Carme (CSR)

Solé, Anna (AS)

Soler i Hernàndez, David (DSH)

Soler i Manuel, Manuel (MSM)

Soler i Riber, Joan (JSoR)

Soler i Sardà, Josep (JoSS)

Soler i Vidal, Josep (JSV)

Soler, Josep M. (JMSo)

Solsona i Brillas, Xavier (XSB)

Solsona, Aureli (AuS)

Sopena i Gil, Jordi (JSG)

Sort i Jané, Josep (JSoJ)

Sospedra i Buyé, Antoni (ASoB)

Soy i Casals, Antoni (ASC)

Stépánek, Pavel (PaS)

Strubell i Trueta, Miquel (MST)

Suárez i Garcia, Manuel (MSuG)

Subias i Fages, Antoni (ASF)

Subirà i Rocamora, Manuel (MSR)

Subirà, Jordi (JorS)

Subirana, Rosa Maria (RMS)

Subirós, Josep (JSu)

Sullà, Enric (EnS)

Sumoy, Ramon (RSu)

Sunyer i Pi, Jaume (JSP)

Suñé i Ysamat, Albert (AlbS)

Suñé, Josep M. (JpMS)

Sureda i Blanes, Josep (jsb)

Sureda i Blanes, Ramon (rsub)

Sureda i Pons, Joan (JoSu)

Sureda i Trujillo, Francesc (FST)

Sureda, Jaume (JaSu)

Surinyac, Ramon (RSuO)

Surós, Santi (SSu)

Susanna i Nadal, Àlex (ASu)

Szmidt, Dorota Teresa (DSz)

Talbot, Yann (YTa)

Tàpia i Nieto, Joan C. (JCTN)

Tarazona i Ventura, Jordi (JTV)

Tarradell, Miquel (MTa)

Tarragó Cid, Salvador (STC)

Tarrés Ruiz, Francesc (FTR)

Tarrús i Galter, Josep (JTG)

Tarrús, Joan (JoTa)

Tartera i Barrabeig, Jordi (JTB)

Tàsies, Pius (PTa)

Tasis i Ferrer, Rafael (RTF)

Tate, Robert-Brian (RBT)

Tebé i Soriano, Carles (CTS)

Teixell i Cácharo, Antoni (ATeC)

Teixidor, Joan (JTe)

Teixidor, Josep (JTx)

Tena i Garriga, Pere (PeT)

Terés i Tomàs, Maria Rosa (MRTT)

Termes i Ardèvol, Josep (JTA)

Terradas i Serra, Jaume (JTS)

Terribas, Santiago (STe)

Terry, Arthur (ArT)

Thomaschewski, Maria Rosa (MRTh)

Tintó, Margarida (MarT)

Tintoré, Enric (ETi)

Toledo Leceta, Ana M. (ATL)

Tomàs Boqué, Núria (NTB)

Tomàs i Cabot, Josep (JTC)

Tomàs, Margalida (MToV)

Tomàs, Pilar (PTo)

Tomàs, Ramon (RTM)

Tomás, Robert (RoTo)

Tormo i Freixas, Enric (ETF)

Toro i Trallero, Josep (JoTo)

Torra i Miró, Oleguer (OTM)

Torras i Ribé, Josep Maria (JMT)

Torras, Jaume (JaT)

Torre, Rafael de la (RaTo)

Torrell i Rosique, Pere (PTR)

Torrens-Ibern, Joaquim (JTI)

Torrent i Macau, Ramon (RToM)

Torrents, Maria Lluïsa (MLlT)

Torres Fontes, Juan (JTF)

Torres i Capell, Manuel (MaTC)

Torres i Domènech, Joan (JTD)

Torres i Grau, Pere (PTG)

Torres i Montané, Antoni (ATM)

Torres i Vilajoana, David (DTV)

Torres, Ramon (RTo)

Tort i Mitjans, Francesc (FTM)

Totosaus i Martorell, Josep (JMTo)

Tragan, Pius-Ramon (PRT)

Trench i Ballester, Eliseu (ETB)

Trenchs i òdena, Josep (JTrO)

Tresserras i Casadejust, Artur (ATC)

Triadó i Tur, Joan Ramon (JRTT)

Trias i Fargas, Ramon (RTr)

Trigo Rodríguez, Xulio Ricardo (XRTR)

Trillas i Ruiz, Enric (ETR)

Trullén, Josep M. (JMTr)

Tuaillon, G. (GTua)

Tubau i Sala, Josep M. (JMTS)

Tubella, Imma (ImT)

Tura i Soteras, Josep M. (JMTu)

Turró i González, Albert (ATG)

Turull i Creixell, Antoni (AnT)

Turull, Alexandre (AlT)

Ubach i Nuet, Bartomeu (BUN)

Ubach, Francesc (FUM)

Ubierna, Antoni (AnU)

Udina i Abelló, Claudi (CUA)

Udina i Abelló, Manuel (MUA)

Udina i Abelló, Santiago (SUA)

Udina i Cobo, Carles (CaU)

Udina i Cobo, Josep Manuel (JMUC)

Udina i Martorell, Frederic (FUdM)

Ulgalde, Martín de (MdU)

Ulldemolins, Salvador (SUll)

Urban Garcia, Marta (MUG)

Urdeix i Dordal, Josep (JUD)

Urgell i Garcia, Jordi (JUG)

Urgell, Maria Dolors (MDUX)

Urzainki Mikeleiz, Josune (JUM)

Vajay, Szabolcs de (SdV)

Valderas i Gallardo, Josep (JMaV)

València, Eugeni (EuVa)

Valentí, Eduard (EVa)

Vallès i Costa, Rosa (RVC)

Vallès i Rovira, Josep (JVRo)

Vallès, Edmon (EdV)

Vallès, Josep M. (JMVa)

Valls i Jordà, Joan (JVJ)

Valls i Plana, Ramon (RVPl)

Valls i Vila, Jaume (JaVV)

Valls, Lluís (LlV)

Valls, Oriol (OrV)

Vallvé i Bermejo, Joaquim (JVaB)

Vallvé i Ribera, Joan M. (JMVR)

Vallvé i Ventosa, Andreu (AVV)

Vallverdú i Canes, Francesc (FVa)

Vallverdú, Josep (JpVa)

Valor i Carabús, Marina (MVC)

Vaqué i Roig, Empar (EVR)

Varela, Xevi (XVa)

Vargas-Golarons, Ricard (RVG)

Vegué, Pere (PVe)

Vélez i Vicente, Pilar (PVV)

Vendrell i Ferrer, Eudald (EuV)

Ventalló, Joaquim (JVll)

Ventayols, Eulàlia (EVJ)

Ventura i Barnet, Jesús (JVeB)

Ventura, Betty (BVe)

Ventura, Jordi (JVe)

Veny i Clar, Joan (JVC)

Vera i Culell, Núria de (NVC)

Verd i Crespí, Sebastià (SVe)

Verdaguer i Juanola, Pere (PeV)

Verde i Aldea, Josep (JVeA)

Verdura i Tenas, Josep (JoVT)

Vergara i Carrió, Josep M (JMVC)

Verger i Garau, Joan (JVG)

Vergés i Masip, Jaume (JVeM)

Vergés i Vives, Francesc (FVV)

Vergés, Joaquim (JoaV)

Vergés, Josep (JoVer)

Verjat i Massmann, Alain (AVM)

Vernet i Ginés, Joan (JoVe)

Vernet, Francesc (FrV)

Via i Boada, Lluís (LlVB)

Via i Taltavull, Josep M. (JMVT)

Vidal i Alcover, Jaume (JVlA)

Vidal i Bendito, Tomàs (TVi)

Vidal i Garcias, Bernat (BVG)

Vidal i Hernández, Josep-Miquel (JMVH)

Vidal i Oliver, Guillem (GVO)

Vidal i Pla, Francesc (FVP)

Vidal i Solà, Artur (AVi)

Vidal i Tomàs, Bernat (BVT)

Vidal i Tur, Gonçal (GVT)

Vidal i Villa, Josep M. (JMVV)

Vidal, August (AuV)

Vidal, Helena (HVF)

Vidal, Maria Carme (MCV)

Vidal, Maria Teresa (MTV)

Vidal, Ramon (RaVi)

Vigo i Bonada, Josep (JViB)

Vigó i Marcé, Antoni (AnVM)

Vigué i Viñas, Jordi (JoVV)

Vilà i Folch, Joaquim (JVF)

Vila i Grau, Joan (JVGr)

Vilà i Guerau de Arellano, Marta (MVGA)

Vila i Pineda, Maria Dolors (MDV)

Vilà i Valentí, Joan (JViV)

Vila, Marc-Aureli (MAu)

Vila, Pau (PaV)

Vila-Abadal i Vilaplana, Marià (MVV)

Vilanova i Bosch, Evangel (EVi)

Vilanova i Trias, Pere (PVT)

Vilanova, Santiago (SaVi)

Vilaplana i Trilles, Joan (JVT)

Vilar i Bonet, Josep (JVB)

Vilar i Roca, Gerard (GVR)

Vilaró i Piñol, Rosa (RVP)

Vilarrúbias, Gaspar (GVi)

Vilaseca i Marcet, Josep (JMVM)

Vilasís i Fernández-Capalleja, Andreu (AVFC)

Villalba i Varneda, Pere (PVi)

Villalta i Blanch, Jaume (JaViB)

Villangómez i Llobet, Mar (MVLl)

Villanueva, Lluís (LlVi)

Villatoro i Lamolla, Vicenç (VVL)

Vintró, Eulàlia (EuVi)

Vinyes i Miralpeix, Joan (JVMi)

Vinyes i Vilà, Joan (JVi)

Vinyes i Vilà, Josep Maria (JoMV)

Vinyes i Vilà, Ramon (RViV)

Vinyoles i Vidal, Joan (JVV)

Viñamata, Eduard (EdVi)

Viñas i Carabén, Joan (JoV)

Viñas i Riera, Joan (JVR)

Viñas, Josep (JoVi)

Violant, Ramona (RVi)

Virella i Bloda, Albert (AVB)

Virgili, Albert (AlV)

Virgili, Carmina (CaV)

Virós i Galtier, Xavier (XVG)

Vives i Rego, Josep Arcadi (JoVR)

Vives i Sabater, Joan (JVS)

Webster, Jill R. (JRW)

Woodfield Wheeler, Max (MWW)

Xamena, Pere (PXa)

Xarrié i Rovira, Josep M. (JMXR)

Xirinachs, Valentí (VXi)

Xuriguera, Joan B. (JBX)

Yagüe i Ferrer, Àngel (AYF)

Yates, Alan (AYa)

Yll, Erikarta (EYll)

Ylla-Català, Antoni (AYC)

Zalan, Vince (ViZ)

Zaragoza, Josep-Lluís (JLlZ)

Zgustova, Monika (MoZ)

Zukovs'kyj, Arkadyj (ArZ)

Zurriaga, Ferran (FZu)

 

Equip editorial

Director general

Albert Pèlach i Pàniker

Cap d’edicions

Marc Sagristà i Artigas

Editor

Josep M. Vinyes i Vilà

Coordinadora

Marga Pradas i Garijo

Cap de correcció

Àngels Ferrand i Aranda

Redacció i correcció

Mariona Cabana i Pujol

Montserrat Comelles i Folch

Roser Pubill i Porta

Guillem Verger i Arce

Mercè Robert i Andreu

M. Mercè Riu i Codinach

Assessoria lingüística

Josep Torras i Rodergas

David Ordóñez i Garcia

Abreviatures de llengües
akk accadi
ady adigué
af afrikaans
sq albanès
de alemany
alg algonquí
am amhàric
en anglès
vi annamita
ar àrab
arc arameu
oc-x-aranese aranès
hy armeni
ast asturià
av àvar
ae avèstic
az àzeri
krc balkar
eu basc
bn bengalí
ber berber
be bielorús
my birmà
bi bislama
bs bosnià
br bretó
bg búlgar
bua buriat
xal calmuc
es castellà
ca català
ny chewa
si cingalès
ko coreà
kw còrnic
cpf crioll
hr croat
da danès
fa dari
dv divehi
dz dzongka
gd escocès
sk eslovac
sl eslovè
iu esquimal
et estonià
fo feroès
fi finès
nl flamenc
fr francès
gd gaèlic
cy gal·lès
gl gallec
ka georgià
grc grec antic
el grec
gn guaraní
ht haitià crioll
he hebreu
hi hindi
hu hongarès
sah iacut
id indonesi
ga irlandès
is islandès
it italià
ja japonès
kbd kabardí
kk kazakh
mn khalka
km khmer
ky kirguís
rn kirundi
lo lao
lv letó
lt lituà
la llatí
lb luxemburguès
mk macedònic
ms malai
ml malaialam
mg malgaix
mt maltès
mnc manxú
mi maori
mr marathi
mn mongol
na nauruà
nl neerlandès
ne nepalès
no noruec
oc occità
os osset
ps paixto
fa persa
pl polonès
pt portuguès
pro provençal
qu quítxua
rm retoromànic
ro romanès
rw ruanda
ru rus
kho sakha
smi sami
sm samoà
sg sango
sa sànscrit
sc sard
sr serbi
st sesotho
th siamès
si singalès
so somali
wen sòrab
sv suec
sw swahili
ss swazi
tg tadjik
tl tagàlog
th tailandès
ta tàmil
th thai
bo tibetà
to tonga
tr turc
tk turcman
tyv tuvinià
cs txec
ce txetxè
uk ucraïnès
ur urdu
ur urdú
uz uzbek
vot votiac
zh wade
zh xin
zh xinès
kv ziriè
zu zulu
Llibre d'estil d'Enciclopèdia Catalana
Llegir més...